Thu - Chi Năm 2012
Thu - Chi Năm 2012 / 685 / Ân Nhân
THÁNG 02/2012 1 bác Phinh 400.000 ...
Thu - Chi Năm 2011
Thu - Chi Năm 2011
/ 742 / Ân Nhân
KINH MÂN CÔI DÒNG ĐA MINH VIỆT NAM BÁO CÁO THU - CHI NĂM 2011 Linh mục Tổng đặc trách đã có nhiệm vụ báo cáo cho Cha Giám Tỉnh, Cha Quản Lý Tỉnh Dòng... đồng thời cũng báo cáo cho Các Nghị Phụ trong Tỉnh Hội 2015. Với mục đích mời gọi mọi người, ...