11/11/2015
2906

Nếu Năm Thánh Dòng mời gọi chúng ta trở về với thời khai nguyên Dòng, thì – một cách trái ngược, lại mời chúng ta nhớ đến việc Thánh Đa Minh đã sai những anh em đầu tiên rời bỏ nhà cửa, gia đình, quốc gia để khám phá ra niềm vui và tự do của đời lữ hành (x. Công Vụ Tổng Hội Trogir, số 40).

Prot. 50/15/680 Jubilee_2016


Anh chị em thân mến,

Tôi rất vui mừng viết thư này để công bố ngày khai mạc và chương trình Năm Thánh kỷ niệm 800 năm Dòng Anh Em Giảng Thuyết được châu phê mà toàn thể Dòng sẽ cử hành từ ngày 7 tháng 11 năm 2015 đến hết ngày 21 tháng 01, 2017 (x. Công Vụ Tổng Hội Trogir, số 58,3). Việc cử hành Năm Thánh Dòng cùng diễn ra với Năm Thánh Ngoại Thường về Lòng Thương Xót Chúa được Đức Phanxicô công bố.

114.864864865135.135135135250