Giờ Kinh Hằng Ngày: 23.03.2023
Giờ Kinh Hằng Ngày: 23.03.2023 / 341 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Năm, ngày 23.03.2023   Ý CẦU NGUYỆN: + Cầu cho thế giới được hoà bình, + Cầu cho Chúng ta hãy cầu nguyện cho những ai bị tổn thương vì những thành viên của Giáo Hội; xin cho họ tìm thấy trong chính Giáo Hội sự ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 22.03.2023
Giờ Kinh Hằng Ngày: 22.03.2023
/ 516 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Tư, ngày 22.03.2023   Ý CẦU NGUYỆN: + Cầu cho thế giới được hoà bình, + Cầu cho Chúng ta hãy cầu nguyện cho những ai bị tổn thương vì những thành viên của Giáo Hội; xin cho họ tìm thấy trong chính Giáo Hội sự ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 21.03.2023
Giờ Kinh Hằng Ngày: 21.03.2023
/ 583 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Ba, ngày 21.03.2023   Ý CẦU NGUYỆN: + Cầu cho thế giới được hoà bình, + Cầu cho Chúng ta hãy cầu nguyện cho những ai bị tổn thương vì những thành viên của Giáo Hội; xin cho họ tìm thấy trong chính Giáo Hội sự ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 20.03.2023
Giờ Kinh Hằng Ngày: 20.03.2023
/ 529 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Hai, ngày 20.03.2023 LỄ KÍNH THÁNH GIUSE – LỄ TRỌNG   Ý CẦU NGUYỆN: + Cầu cho thế giới được hoà bình, + Cầu cho Chúng ta hãy cầu nguyện cho những ai bị tổn thương vì những thành viên của Giáo Hội; xin cho họ tìm ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 19.03.2023
Giờ Kinh Hằng Ngày: 19.03.2023
/ 541 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Chúa Nhật, ngày 19.03.2023   Ý CẦU NGUYỆN: + Cầu cho thế giới được hoà bình, + Cầu cho Chúng ta hãy cầu nguyện cho những ai bị tổn thương vì những thành viên của Giáo Hội; xin cho họ tìm thấy trong chính Giáo ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 18.03.2023
Giờ Kinh Hằng Ngày: 18.03.2023
/ 557 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Bảy, ngày 18.03.2023   Ý CẦU NGUYỆN: + Cầu cho thế giới được hoà bình, + Cầu cho Chúng ta hãy cầu nguyện cho những ai bị tổn thương vì những thành viên của Giáo Hội; xin cho họ tìm thấy trong chính Giáo Hội sự ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 17.03.2023
Giờ Kinh Hằng Ngày: 17.03.2023
/ 605 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Sáu, ngày 17.03.2023   Ý CẦU NGUYỆN: + Cầu cho thế giới được hoà bình, + Cầu cho Chúng ta hãy cầu nguyện cho những ai bị tổn thương vì những thành viên của Giáo Hội; xin cho họ tìm thấy trong chính Giáo Hội sự ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 16.03.2023
Giờ Kinh Hằng Ngày: 16.03.2023
/ 627 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Năm, ngày 16.03.2023   Ý CẦU NGUYỆN: + Cầu cho thế giới được hoà bình, + Cầu cho Chúng ta hãy cầu nguyện cho những ai bị tổn thương vì những thành viên của Giáo Hội; xin cho họ tìm thấy trong chính Giáo Hội sự ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 15.03.2023
Giờ Kinh Hằng Ngày: 15.03.2023
/ 591 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Tư, ngày 15.03.2023   Ý CẦU NGUYỆN: + Cầu cho thế giới được hoà bình, + Cầu cho Chúng ta hãy cầu nguyện cho những ai bị tổn thương vì những thành viên của Giáo Hội; xin cho họ tìm thấy trong chính Giáo Hội sự ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 14.03.2023
Giờ Kinh Hằng Ngày: 14.03.2023
/ 667 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Ba, ngày 14.03.2023   Ý CẦU NGUYỆN: + Cầu cho thế giới được hoà bình, + Cầu cho Chúng ta hãy cầu nguyện cho những ai bị tổn thương vì những thành viên của Giáo Hội; xin cho họ tìm thấy trong chính Giáo Hội sự ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 13.03.2023
Giờ Kinh Hằng Ngày: 13.03.2023
/ 608 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Hai, ngày 13.03.2023   Ý CẦU NGUYỆN: + Cầu cho thế giới được hoà bình, + Cầu cho Chúng ta hãy cầu nguyện cho những ai bị tổn thương vì những thành viên của Giáo Hội; xin cho họ tìm thấy trong chính Giáo Hội sự ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 12.03.2023
Giờ Kinh Hằng Ngày: 12.03.2023
/ 575 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Chúa Nhật, ngày 12.03.2023   Ý CẦU NGUYỆN: + Cầu cho thế giới được hoà bình, + Cầu cho Chúng ta hãy cầu nguyện cho những ai bị tổn thương vì những thành viên của Giáo Hội; xin cho họ tìm thấy trong chính Giáo ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 11.03.2023
Giờ Kinh Hằng Ngày: 11.03.2023
/ 571 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Bảy, ngày 11.03.2023   Ý CẦU NGUYỆN: + Cầu cho thế giới được hoà bình, + Cầu cho Chúng ta hãy cầu nguyện cho những ai bị tổn thương vì những thành viên của Giáo Hội; xin cho họ tìm thấy trong chính Giáo Hội sự ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 10.03.2023
Giờ Kinh Hằng Ngày: 10.03.2023
/ 624 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Sáu, ngày 10.03.2023   Ý CẦU NGUYỆN: + Cầu cho thế giới được hoà bình, + Cầu cho Chúng ta hãy cầu nguyện cho những ai bị tổn thương vì những thành viên của Giáo Hội; xin cho họ tìm thấy trong chính Giáo Hội sự ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 09.03.2023
Giờ Kinh Hằng Ngày: 09.03.2023
/ 666 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Năm, ngày 09.03.2023   Ý CẦU NGUYỆN: + Cầu cho thế giới được hoà bình, + Cầu cho Chúng ta hãy cầu nguyện cho những ai bị tổn thương vì những thành viên của Giáo Hội; xin cho họ tìm thấy trong chính Giáo Hội sự ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 08.03.2023
Giờ Kinh Hằng Ngày: 08.03.2023
/ 614 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Tư, ngày 08.03.2023   Ý CẦU NGUYỆN: + Cầu cho thế giới được hoà bình, + Cầu cho Chúng ta hãy cầu nguyện cho những ai bị tổn thương vì những thành viên của Giáo Hội; xin cho họ tìm thấy trong chính Giáo Hội sự hồi ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 07.03.2023
Giờ Kinh Hằng Ngày: 07.03.2023
/ 599 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Ba, ngày 07.03.2023   Ý CẦU NGUYỆN: + Cầu cho thế giới được hoà bình, + Cầu cho Chúng ta hãy cầu nguyện cho những ai bị tổn thương vì những thành viên của Giáo Hội; xin cho họ tìm thấy trong chính Giáo Hội sự hồi ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 06.03.2023
Giờ Kinh Hằng Ngày: 06.03.2023
/ 610 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Hai, ngày 06.03.2023   Ý CẦU NGUYỆN: + Cầu cho thế giới được hoà bình, + Cầu cho Chúng ta hãy cầu nguyện cho những ai bị tổn thương vì những thành viên của Giáo Hội; xin cho họ tìm thấy trong chính Giáo Hội sự ...