Sống Tin Mừng Với Mẹ: 23.04.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 23.04.2018 / 627 / Với Mẹ
23.04.2018 Thứ Hai – Tuần 4 PS Th. George, tđ   Tin Mừng: Ga 10,1-10   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.     ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 22.04.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 22.04.2018
/ 753 / Với Mẹ
22.04.2018 Chúa Nhật 4 PS – Năm B Thánh vịnh tuần 4   Tin Mừng: Ga 10,11-18   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.     Khi ấy, Chúa Giêsu phán: ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 21.04.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 21.04.2018
/ 767 / Với Mẹ
21.04.2018 Thứ Bảy – Tuần 3 PS Th. Anselmô, gm-tsht   Tin Mừng: Ga 6,60-69   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.     Khi ấy, có nhiều môn đệ của ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 20.04.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 20.04.2018
/ 877 / Với Mẹ
20.04.2018 Thứ Sáu – Tuần 3 PS     Tin Mừng: Ga 6,52-59   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.     Khi ấy, những người Do-thái tranh luận ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 19.04.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 19.04.2018
/ 1273 / Với Mẹ
19.04.2018 Thứ Năm – Tuần 3 PS     Tin Mừng: Ga 6,44-51   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 18.04.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 18.04.2018
/ 988 / Với Mẹ
18.04.2018 Thứ Tư – Tuần 3 PS     Tin Mừng: Ga 6,35-40   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.     Khi ấy, Chúa Giêsu phán với đám đông ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 17.04.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 17.04.2018
/ 1251 / Với Mẹ
17.04.2018 Thứ Ba – Tuần 3 PS     Tin Mừng: Ga 6,30-35   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.     Khi ấy, đám đông thưa Chúa Giêsu: "Ngài ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 16.04.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 16.04.2018
/ 847 / Với Mẹ
16.04.2018 Thứ Hai – Tuần 3 PS     Tin Mừng: Ga 6,22-29   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.     Hôm sau, đám người còn ở lại bên kia biển thấy rằng không có thuyền nào khác, duy chỉ có một chiếc, mà Chúa ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 15.04.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 15.04.2018
/ 754 / Với Mẹ
15.04.2018 Chúa Nhật 3 PS – Năm B Thánh vịnh tuần 3   Tin Mừng: Lc 24,35-48   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.     Khi ấy, hai môn đệ thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 14.04.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 14.04.2018
/ 1483 / Với Mẹ
14.04.2018 Thứ Bảy – Tuần 2 PS     Tin Mừng: Ga 6,16-21   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 13.04.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 13.04.2018
/ 1439 / Với Mẹ
13.04.2018 Thứ Sáu – Tuần 2 PS Th. Martin I, ghtđ            Tin Mừng: Ga 6,1-15   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.     ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 12.04.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 12.04.2018
/ 813 / Với Mẹ
12.04.2018 Thứ Năm – Tuần 2 PS     Tin Mừng: Ga 3,31-36   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.     Khi ấy, ông Gioan nói để làm chứng về ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 11.04.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 11.04.2018
/ 739 / Với Mẹ
11.04.2018 Thứ Tư – Tuần 2 PS Th. Stanislao, gmtđ   Tin Mừng: Ga 3,16-21   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.     ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 10.04.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 10.04.2018
/ 560 / Với Mẹ
10.04.2018 Thứ Ba – Tuần 2 PS   Tin Mừng: Ga 3,7b-15   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.     Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: "Thật, Tôi bảo cho ông biết: Ông đừng ngạc nhiên vì nghe Tôi nói rằng: Các ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 09.04.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 09.04.2018
/ 1298 / Với Mẹ
09.04.2018 Thứ Hai LỄ TRUYỀN TIN, lễ trọng   Tin Mừng: Lc 1,26-38   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.     Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 08.04.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 08.04.2018
/ 743 / Với Mẹ
08.04.2018 Chúa Nhật 2 PS – Năm B Lòng Chúa Thương Xót   Tin Mừng: Ga 20,19-31   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.     Vào buổi chiều ngày ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 07.04.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 07.04.2018
/ 850 / Với Mẹ
07.04.2018 Thứ Bảy Đầu Tháng Bát Nhật Phục Sinh   Tin Mừng: Mc 16,9-15   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô.     Khi Chúa Giêsu sống lại, sáng ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 06.04.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 06.04.2018
/ 932 / Với Mẹ
06.04.2018 Thứ Sáu Đầu Tháng Bát Nhật Phục Sinh   Tin Mừng: Ga 21,1-14   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.     Khi ấy, lúc các môn đệ đang ở ...