Giờ Kinh Hằng Ngày: 26.02.2024
Giờ Kinh Hằng Ngày: 26.02.2024 / 6263 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Hai, ngày 26.02.2024 1. PHẦN MỞ ĐẦU DẤU THÁNH GIÁ Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   KINH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 25.02.2024
Giờ Kinh Hằng Ngày: 25.02.2024
/ 6371 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Chúa Nhật, ngày 25.02.2024 1. PHẦN MỞ ĐẦU DẤU THÁNH GIÁ Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   KINH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 24.02.2024
Giờ Kinh Hằng Ngày: 24.02.2024
/ 6460 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Bảy, ngày 24.02.2024 1. PHẦN MỞ ĐẦU DẤU THÁNH GIÁ Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   KINH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 23.02.2024
Giờ Kinh Hằng Ngày: 23.02.2024
/ 6506 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Sáu, ngày 23.02.2024   1. PHẦN MỞ ĐẦU DẤU THÁNH GIÁ Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   KINH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 22.02.2024
Giờ Kinh Hằng Ngày: 22.02.2024
/ 6543 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Năm, ngày 22.02.2024   1. PHẦN MỞ ĐẦU DẤU THÁNH GIÁ Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   KINH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 21.02.2024
Giờ Kinh Hằng Ngày: 21.02.2024
/ 6511 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Tư, ngày 21.02.2024   1. PHẦN MỞ ĐẦU DẤU THÁNH GIÁ Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   KINH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 20.02.2024
Giờ Kinh Hằng Ngày: 20.02.2024
/ 6497 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Ba, ngày 20.02.2024   1. PHẦN MỞ ĐẦU DẤU THÁNH GIÁ Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   KINH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 19.02.2024
Giờ Kinh Hằng Ngày: 19.02.2024
/ 6526 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Hai, ngày 19.02.2024   1. PHẦN MỞ ĐẦU DẤU THÁNH GIÁ Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   KINH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 18.02.2024
Giờ Kinh Hằng Ngày: 18.02.2024
/ 6419 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Chúa Nhật, ngày 18.02.2024   1. PHẦN MỞ ĐẦU DẤU THÁNH GIÁ Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   KINH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 17.02.2024
Giờ Kinh Hằng Ngày: 17.02.2024
/ 6511 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Bảy, ngày 17.02.2024   1. PHẦN MỞ ĐẦU DẤU THÁNH GIÁ Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   KINH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 16.02.2024
Giờ Kinh Hằng Ngày: 16.02.2024
/ 6476 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Sáu, ngày 16.02.2024   1. PHẦN MỞ ĐẦU DẤU THÁNH GIÁ Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   KINH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 15.02.2024
Giờ Kinh Hằng Ngày: 15.02.2024
/ 6689 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Năm, ngày 15.02.2024   1. PHẦN MỞ ĐẦU DẤU THÁNH GIÁ Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   KINH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 14.02.2024
Giờ Kinh Hằng Ngày: 14.02.2024
/ 6781 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Tư – Lễ Tro, ngày 14.02.2024   1. PHẦN MỞ ĐẦU DẤU THÁNH GIÁ Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   KINH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 13.02.2024
Giờ Kinh Hằng Ngày: 13.02.2024
/ 6462 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Ba, ngày 13.02.2024   1. PHẦN MỞ ĐẦU DẤU THÁNH GIÁ Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   KINH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 12.02.2024
Giờ Kinh Hằng Ngày: 12.02.2024
/ 6442 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Hai, ngày 12.02.2024   1. PHẦN MỞ ĐẦU DẤU THÁNH GIÁ Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   KINH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 11.02.2024
Giờ Kinh Hằng Ngày: 11.02.2024
/ 6448 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Chúa Nhật, ngày 11.02.2024   1. PHẦN MỞ ĐẦU DẤU THÁNH GIÁ Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   KINH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 10.02.2024
Giờ Kinh Hằng Ngày: 10.02.2024
/ 6405 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Bảy, ngày 10.02.2024   1. PHẦN MỞ ĐẦU DẤU THÁNH GIÁ Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   KINH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 09.02.2024
Giờ Kinh Hằng Ngày: 09.02.2024
/ 6490 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Sáu, ngày 09.02.2024   1. PHẦN MỞ ĐẦU DẤU THÁNH GIÁ Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   KINH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần ...