Lời Kinh Hằng Ngày: 28.05.2020
Lời Kinh Hằng Ngày: 28.05.2020 / 932 / Với Mẹ
lời kinh hằng ngày Tháng Hoa Dâng Kính Mẹ Thiên Chúa Thứ Năm - Tuần 7 Mùa Phục Sinh, ngày 28.05.2020 I. MỞ ĐẦU   1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh ...
Lời Kinh Hằng Ngày: 27.05.2020
Lời Kinh Hằng Ngày: 27.05.2020
/ 1174 / Với Mẹ
lời kinh hằng ngày Tháng Hoa Dâng Kính Mẹ Thiên Chúa Thứ Tư - Tuần 7 Mùa Phục Sinh, ngày 27.05.2020 I. MỞ ĐẦU   1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa ...
Lời Kinh Hằng Ngày: 26.05.2020
Lời Kinh Hằng Ngày: 26.05.2020
/ 1204 / Với Mẹ
lời kinh hằng ngày Tháng Hoa Dâng Kính Mẹ Thiên Chúa Thứ Ba - Tuần 7 Mùa Phục Sinh, ngày 26.05.2020 I. MỞ ĐẦU   1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh ...
Lời Kinh Hằng Ngày: 25.05.2020
Lời Kinh Hằng Ngày: 25.05.2020
/ 1178 / Với Mẹ
lời kinh hằng ngày Tháng Hoa Dâng Kính Mẹ Thiên Chúa Thứ Hai - Tuần 7 Mùa Phục Sinh, ngày 25.05.2020 I. MỞ ĐẦU   1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa ...
Lời Kinh Hằng Ngày: 24.05.2020
Lời Kinh Hằng Ngày: 24.05.2020
/ 1112 / Với Mẹ
lời kinh hằng ngày Tháng Hoa Dâng Kính Mẹ Thiên Chúa Chúa Nhật Thăng Thiên - Tuần 7 Mùa Phục Sinh, ngày 24.05.2020 I. MỞ ĐẦU   1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát ...
Lời Kinh Hằng Ngày: 23.05.2020
Lời Kinh Hằng Ngày: 23.05.2020
/ 1158 / Với Mẹ
lời kinh hằng ngày Tháng Hoa Dâng Kính Mẹ Thiên Chúa Thứ Bảy - Tuần 6 Mùa Phục Sinh, ngày 23.05.2020 I. MỞ ĐẦU   1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa ...
Lời Kinh Hằng Ngày: 22.05.2020
Lời Kinh Hằng Ngày: 22.05.2020
/ 1311 / Với Mẹ
lời kinh hằng ngày Tháng Hoa Dâng Kính Mẹ Thiên Chúa Thứ Sáu - Tuần 6 Mùa Phục Sinh, ngày 22.05.2020 I. MỞ ĐẦU   1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh ...
Lời Kinh Hằng Ngày: 21.05.2020
Lời Kinh Hằng Ngày: 21.05.2020
/ 1294 / Với Mẹ
lời kinh hằng ngày Tháng Hoa Dâng Kính Mẹ Thiên Chúa Thứ Năm - Tuần 6 Mùa Phục Sinh, ngày 21.05.2020 I. MỞ ĐẦU   1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa ...
Lời Kinh Hằng Ngày: 20.05.2020
Lời Kinh Hằng Ngày: 20.05.2020
/ 1249 / Với Mẹ
lời kinh hằng ngày Tháng Hoa Dâng Kính Mẹ Thiên Chúa Thứ Tư - Tuần 6 Mùa Phục Sinh, ngày 20.05.2020 I. MỞ ĐẦU   1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh ...
Lời Kinh Hằng Ngày: 19.05.2020
Lời Kinh Hằng Ngày: 19.05.2020
/ 1245 / Với Mẹ
lời kinh hằng ngày Tháng Hoa Dâng Kính Mẹ Thiên Chúa Thứ Ba - Tuần 6 Mùa Phục Sinh, ngày 19.05.2020 I. MỞ ĐẦU   1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa ...
Lời Kinh Hằng Ngày: 18.05.2020
Lời Kinh Hằng Ngày: 18.05.2020
/ 1345 / Với Mẹ
lời kinh hằng ngày Tháng Hoa Dâng Kính Mẹ Thiên Chúa Thứ Hai - Tuần 6 Mùa Phục Sinh, ngày 18.05.2020 I. MỞ ĐẦU   1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh ...
Lời Kinh Hằng Ngày: 17.05.2020
Lời Kinh Hằng Ngày: 17.05.2020
/ 1195 / Với Mẹ
lời kinh hằng ngày Tháng Hoa Dâng Kính Mẹ Thiên Chúa Chúa Nhật - Tuần 6 Mùa Phục Sinh, ngày 17.05.2020 I. MỞ ĐẦU   1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn ...
Lời Kinh Hằng Ngày: 16.05.2020
Lời Kinh Hằng Ngày: 16.05.2020
/ 1236 / Với Mẹ
lời kinh hằng ngày Tháng Hoa Dâng Kính Mẹ Thiên Chúa Thứ Bảy - Tuần 5 Mùa Phục Sinh, ngày 16.05.2020 I. MỞ ĐẦU   1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh ...
Lời Kinh Hằng Ngày: 15.05.2020
Lời Kinh Hằng Ngày: 15.05.2020
/ 1343 / Với Mẹ
lời kinh hằng ngày Tháng Hoa Dâng Kính Mẹ Thiên Chúa Thứ Sáu  Tuần 5 Mùa Phục Sinh, ngày 15.05.2020 I. MỞ ĐẦU   1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa ...
Lời Kinh Hằng Ngày: 14.05.2020
Lời Kinh Hằng Ngày: 14.05.2020
/ 1299 / Với Mẹ
lời kinh hằng ngày Tháng Hoa Dâng Kính Mẹ Thiên Chúa Thứ Năm - Tuần 5 Mùa Phục Sinh, ngày 14.05.2020 I. MỞ ĐẦU   1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh ...
Lời Kinh Hằng Ngày: 13.05.2020
Lời Kinh Hằng Ngày: 13.05.2020
/ 1268 / Với Mẹ
lời kinh hằng ngày Tháng Hoa Dâng Kính Mẹ Thiên Chúa Thứ Tư - Tuần 5 Mùa Phục Sinh, ngày 13.05.2020 I. MỞ ĐẦU   1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” ...
Lời Kinh Hằng Ngày: 12.05.2020
Lời Kinh Hằng Ngày: 12.05.2020
/ 1258 / Với Mẹ
lời kinh hằng ngày Tháng Hoa Dâng Kính Mẹ Thiên Chúa Thứ Ba - Tuần 5 Mùa Phục Sinh, ngày 12.05.2020 I. MỞ ĐẦU   1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” ...
Lời Kinh Hằng Ngày: 11.05.2020
Lời Kinh Hằng Ngày: 11.05.2020
/ 1332 / Với Mẹ
lời kinh hằng ngày Tháng Hoa Dâng Kính Mẹ Thiên Chúa Thứ Hai - Tuần 5 Mùa Phục Sinh, ngày 11.05.2020 I. MỞ ĐẦU   1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh ...