Sống Tin Mừng Với Mẹ: 22.08.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 22.08.2017 / 522 / Với Mẹ
22.08.2017 Thứ Ba – Tuần 20 TN – Năm A Đức Maria Nữ Vương- lễ nhớ     Tin mừng: Mt 19, 23 – 30   Tin mừng theo thánh Matthêu.   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 21.08.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 21.08.2017
/ 805 / Với Mẹ
21.08.2017 Thứ Hai – Tuần 20 TN – Năm A Th. Piô X, gh - lễ nhớ     Tin mừng: Mt 19,16-22   Tin mừng theo thánh ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 20.08.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 20.08.2017
/ 823 / Với Mẹ
20.08.2017 Chúa Nhật 20 TN - Năm A     Tin mừng: Mt 15,21-28   Tin mừng theo thánh Matthêu.   Khi ấy, ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về miền Tyrô và Siđon, thì liền có một bà quê ở Canaan ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 19.08.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 19.08.2017
/ 1105 / Với Mẹ
19.08.2017 Thứ Bảy – Tuần 19 TN – Năm A Th.Gioan Êuđê, lm     Tin mừng: Mt 19,13-15 ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 18.08.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 18.08.2017
/ 824 / Với Mẹ
18.08.2017 Thứ Sáu – Tuần 19 TN – Năm A     Tin mừng: Mt 19,3-12   Tin mừng theo thánh Matthêu.   Khi ấy, có những người biệt phái đến cùng Chúa Giêsu và hỏi thử Người rằng: "Có được ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 17.08.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 17.08.2017
/ 1354 / Với Mẹ
17.08.2017 Thứ Năm – Tuần 19 TN – Năm A     Tin mừng: Mt 18,21–  19,1   Tin mừng theo thánh Matthêu. ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 16.08.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 16.08.2017
/ 867 / Với Mẹ
16.08.2017 Thứ Tư – Tuần 19 TN – Năm A Th. Stêphanô Hungari     Tin mừng: Mt 18,15-20 ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 15.08.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 15.08.2017
/ 1044 / Với Mẹ
15.08.2017 Thứ Ba – Tuần 19 TN – Năm A MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI     Tin mừng: Lc 1,39-56   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 14.08.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 14.08.2017
/ 929 / Với Mẹ
  14.08.2017 Thứ Hai – Tuần 19 TN – Năm A Th. Maximilianô, lmtđ - lễ nhớ     Tin mừng: Mt 17,22-27   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 13.08.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 13.08.2017
/ 850 / Với Mẹ
13.08.2017 Chúa Nhật 19 TN - Năm A Thánh vịnh tuần 3     Tin mừng: Mt 14,22-33   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 12.08.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 12.08.2017
/ 1373 / Với Mẹ
12.08.2017 Thứ Bảy – Tuần 18 TN – Năm A Th. Joanna Phanxica, nữ tu     Tin mừng: Mt 17,14-20   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 11.08.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 11.08.2017
/ 1448 / Với Mẹ
11.08.2017 Thứ Sáu – Tuần 18 TN – Năm A Th. Clara, trinh nữ     Tin mừng: Mt 16,24-28   Tin mừng theo thánh Matthêu. ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 10.08.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 10.08.2017
/ 688 / Với Mẹ
10.08.2017 Thứ Năm – Tuần 18 TN – Năm A Th. LAURENSÔ, phó tế tử đạo     Tin mừng: Ga 12,24-26   Tin mừng theo thánh Gioan.   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 09.08.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 09.08.2017
/ 796 / Với Mẹ
09.08.2017 Thứ Tư – Tuần 18 TN – Năm A Th. Têrexa Benedicta     Tin mừng: Mt 15,21-28   Tin mừng theo thánh Matthêu. ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 08.08.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 08.08.2017
/ 549 / Với Mẹ
08.08.2017 Thứ Ba – Tuần 18 TN – Năm A Th. Đa Minh     Tin mừng: Mt 14,22-36   Tin mừng theo thánh Matthêu.   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 07.08.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 07.08.2017
/ 1386 / Với Mẹ
07.08.2017 Thứ Hai – Tuần 18 TN – Năm A Th. Xistô II, gh     Tin mừng: Mt 14,13-21   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 06.08.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 06.08.2017
/ 704 / Với Mẹ
06.08.2017 Chúa Nhật 18 TN - Năm A CHÚA HIỂN DUNG     Tin mừng: Mt 17,1-9   Tin mừng theo thánh Matthêu.   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 05.08.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 05.08.2017
/ 787 / Với Mẹ
05.08.2017 Thứ Bảy đầu tháng – Tuần 17 TN – Năm A Cung hiến thánh đường Đức Maria     Tin mừng: Mt 14,1-12 ...