Sống Tin Mừng Với Mẹ: 19.04.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 19.04.2019 / 811 / Với Mẹ
19.04.2019 Thứ Sáu Tuần Thánh            Tin Mừng: Ga 18,1 – 19,42 (Cuộc Thương Khó)   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.   Khi ấy, Chúa Giêsu đi với môn đệ sang qua suối ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 18.04.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 18.04.2019
/ 845 / Với Mẹ
18.04.2019 Thứ Năm Tuần Thánh            Tin Mừng: Ga 13,1-15 (Lễ Tiệc Ly)   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.   Trước ngày Lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu biết đã đến ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 17.04.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 17.04.2019
/ 833 / Với Mẹ
17.04.2019 Thứ Tư Tuần Thánh            Tin Mừng: Mt 26,14-25   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.   Khi ấy, một trong nhóm Mười Hai tên là Giuđa Iscariô, đi gặp các ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 16.04.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 16.04.2019
/ 1465 / Với Mẹ
16.04.2019 Thứ Ba Tuần Thánh            Tin Mừng: Ga 13,21-33.36-38   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.   Khi ấy, Chúa Giêsu đang ngồi ăn với các môn đệ, tâm hồn Người bị ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 15.04.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 15.04.2019
/ 1423 / Với Mẹ
15.04.2019 Thứ Hai Tuần Thánh            Tin Mừng: Ga 12,1-11   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.   Sáu ngày trước lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu đến làng Bêtania, nơi Ladarô đã ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 14.04.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 14.04.2019
/ 709 / Với Mẹ
14.04.2019 Chúa Nhật Lễ Lá Thánh vịnh tuần 2   Tin Mừng: Lc 22,14 – 23,56   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.   Bài Thương Khó Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, theo Thánh Luca. ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 13.04.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 13.04.2019
/ 1383 / Với Mẹ
13.04.2019 Thứ Bảy Th. Martin I, ghtđ            Tin Mừng: Ga 11,45-56   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.   Khi ấy, trong những người đến thăm Maria và đã chứng kiến việc ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 12.04.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 12.04.2019
/ 572 / Với Mẹ
12.04.2019 Thứ Sáu Tuần 5 MC   Tin Mừng: Ga 10,31-42   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.   Khi ấy, người Do-thái lượm đá để ném Chúa Giêsu. Người lên tiếng hỏi rằng: "Ta đã cho các ngươi thấy nhiều việc tốt ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 11.04.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 11.04.2019
/ 793 / Với Mẹ
11.04.2019 Thứ Năm Th. Stanislao, gmtđ   Tin Mừng: Ga 8,51-59   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.   Khi ấy, Chúa Giêsu nói với người Do-thái rằng: "Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: Nếu ai giữ lời Ta, thì muôn đời ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 10.04.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 10.04.2019
/ 899 / Với Mẹ
10.04.2019 Thứ Tư Tuần 5 MC   Tin Mừng: Ga 8,31-42   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.   Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người Do-thái đã tin nơi Ngài rằng: "Nếu các ngươi cứ ở trong lời Ta, các ngươi sẽ thật là môn ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 09.04.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 09.04.2019
/ 970 / Với Mẹ
09.04.2019 Thứ Ba Tuần 5 MC   Tin Mừng: Ga 8,21-30   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.   Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người biệt phái rằng: "Ta ra đi, các ông sẽ tìm kiếm Ta và sẽ chết trong tội của các ông. Nơi ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 08.04.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 08.04.2019
/ 911 / Với Mẹ
08.04.2019 Thứ Hai Tuần 5 MC   Tin Mừng: Ga 8,12-20   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.   Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người biệt phái rằng: "Ta là sự sáng thế gian. Ai theo Ta sẽ không đi trong tối tăm, nhưng sẽ ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 07.04.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 07.04.2019
/ 835 / Với Mẹ
07.04.2019 Chúa Nhật 5 MC – Năm C Thánh vịnh tuần 1   Tin Mừng: Ga 8,1-11   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô.   Khi ấy, Chúa Giêsu lên núi cây dầu. Và từ sáng sớm, Người lại vào trong đền thờ. Toàn dân đến cùng Người, ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 06.04.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 06.04.2019
/ 874 / Với Mẹ
06.04.2019 Thứ Bảy Đầu Tháng Tuần 4 MC   Tin Mừng: Ga 7,40-53   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.   Khi ấy, sau khi nghe Chúa Giêsu giảng, có nhiều người trong đám dân chúng nói rằng: "Ông này thật là tiên tri". Kẻ ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 05.04.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 05.04.2019
/ 973 / Với Mẹ
05.04.2019 Thứ Sáu Đầu Tháng Tuần 4 MC   Tin Mừng: Ga 7,1-2.10.25-30   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 04.04.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 04.04.2019
/ 1502 / Với Mẹ
04.04.2019 Thứ Năm Đầu Tháng Tuần 4 MC   Tin Mừng: Ga 5,31-47   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.   Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân Do-thái rằng: "Nếu chính Ta làm chứng về Mình, thì chứng của Ta sẽ không xác thực. Có ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 03.04.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 03.04.2019
/ 1065 / Với Mẹ
03.04.2019 Thứ Tư Tuần 4 MC   Tin Mừng: Ga 5,17-30   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.   Khi ấy, Chúa Giêsu trả lời dân Do-thái rằng: "Cha Ta làm việc liên lỉ, Ta cũng làm việc như vậy". Bởi thế, người Do-thái càng ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 02.04.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 02.04.2019
/ 1090 / Với Mẹ
02.04.2019 Thứ Ba Tuần 4 MC   Tin Mừng: Ga 5,1-16   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.   Hôm đó là ngày lễ của người Do-thái, Chúa Giêsu lên Giêru-salem. Tại Giêrusalem, gần cửa "Chiên", có một cái hồ, tiếng Do-thái ...