Sống Tin Mừng Với Mẹ: 27.02.2021
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 27.02.2021 / 1056 / Với Mẹ
lời kinh hằng ngày 27/02/2021 Thứ Bảy Tuần I Mùa Chay I. MỞ ĐẦU   1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 26.02.2021
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 26.02.2021
/ 1097 / Với Mẹ
lời kinh hằng ngày 26/02/2021 Thứ Sáu Tuần I Mùa Chay I. MỞ ĐẦU   1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 25.02.2021
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 25.02.2021
/ 1297 / Với Mẹ
lời kinh hằng ngày 25/02/2021 Thứ Năm Tuần I Mùa Chay I. MỞ ĐẦU   1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 24.02.2021
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 24.02.2021
/ 1144 / Với Mẹ
lời kinh hằng ngày 24/02/2021 Thứ Tư Tuần I Mùa Chay I. MỞ ĐẦU   1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 23.02.2021
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 23.02.2021
/ 1152 / Với Mẹ
lời kinh hằng ngày 23/02/2021 Thứ Ba Tuần I Mùa Chay I. MỞ ĐẦU   1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 22.02.2021
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 22.02.2021
/ 1195 / Với Mẹ
lời kinh hằng ngày 22/02/2021 Thứ Hai I Mùa Chay - Tông Toà Thánh Phêrô I. MỞ ĐẦU   1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 21.02.2021
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 21.02.2021
/ 1093 / Với Mẹ
lời kinh hằng ngày 21/02/2021 Chúa Nhật I Mùa Chay Năm B I. MỞ ĐẦU   1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 20.02.2021
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 20.02.2021
/ 1744 / Với Mẹ
lời kinh hằng ngày 20/02/2021 Thứ Bảy Sau Lễ Tro I. MỞ ĐẦU   1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 19.02.2021
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 19.02.2021
/ 1153 / Với Mẹ
lời kinh hằng ngày 19/02/2021 Thứ Sáu Sau Lễ Tro I. MỞ ĐẦU   1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 18.02.2021
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 18.02.2021
/ 1744 / Với Mẹ
lời kinh hằng ngày 18/02/2021 Thứ Năm Sau Lễ Tro I. MỞ ĐẦU   1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 17.02.2021
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 17.02.2021
/ 658 / Với Mẹ
LỜI KINH HẰNG NGÀY 17/02/2021 Thứ Tư I Mùa Chay - Lễ Tro I. MỞ ĐẦU   1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2.  ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 16.02.2021
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 16.02.2021
/ 1011 / Với Mẹ
lời kinh hằng ngày 16/02/2021 Thứ Ba - Tuần VI Thường Niên I. MỞ ĐẦU   1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) Chúng con lạy ơn Đức Chúa ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 15.02.2021
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 15.02.2021
/ 1366 / Với Mẹ
lời kinh hằng ngày 15/02/2021 Thứ Hai - Tuần VI Thường Niên I. MỞ ĐẦU   1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 14.02.2021
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 14.02.2021
/ 1242 / Với Mẹ
lời kinh hằng ngày 14/02/2021 Chúa Nhật - Tuần VI Thường Niên Năm B I. MỞ ĐẦU   1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 13.02.2021
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 13.02.2021
/ 1035 / Với Mẹ
lời kinh hằng ngày 13/02/2021 Thứ Bảy - Tuần V Thường Niên I. MỞ ĐẦU   1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 12.02.2021
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 12.02.2021
/ 994 / Với Mẹ
lời kinh hằng ngày 12/02/2021 Thứ Sáu - Tuần V Thường Niên I. MỞ ĐẦU   1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 11.02.2021
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 11.02.2021
/ 1000 / Với Mẹ
lời kinh hằng ngày 11/02/2021 Thứ Năm - Tuần V Thường Niên I. MỞ ĐẦU   1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 10.02.2021
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 10.02.2021
/ 1099 / Với Mẹ
lời kinh hằng ngày 10/02/2021 Thứ Tư - Tuần V Thường Niên I. MỞ ĐẦU   1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) ...