Giờ Kinh Hằng Ngày: 28/01/2022
Giờ Kinh Hằng Ngày: 28/01/2022 / 74 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Sáu, ngày 28/01/2022   Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho nhân loại sớm thoát khỏi đại dịch, + Cầu cho tình huynh đệ đích thực của nhân loại, + Cầu cho thế giới được hoà bình, + Cầu cho Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới XVI được ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 27/01/2022
Giờ Kinh Hằng Ngày: 27/01/2022
/ 345 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Năm, ngày 27/01/2022   Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho nhân loại sớm thoát khỏi đại dịch, + Cầu cho tình huynh đệ đích thực của nhân loại, + Cầu cho thế giới được hoà bình, + Cầu cho Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới XVI được ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 26/01/2022
Giờ Kinh Hằng Ngày: 26/01/2022
/ 446 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Tư, ngày 26/01/2022 Thánh Timôthêu và Thánh Titô, giám mục   Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho nhân loại sớm thoát khỏi đại dịch, + Cầu cho tình huynh đệ đích thực của nhân loại, + Cầu cho thế giới được hoà bình, + Cầu cho Thượng ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 25/01/2022
Giờ Kinh Hằng Ngày: 25/01/2022
/ 490 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Ba, ngày 25/01/2022 THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI   Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho nhân loại sớm thoát khỏi đại dịch, + Cầu cho tình huynh đệ đích thực của nhân loại, + Cầu cho thế giới được hoà bình, + Cầu cho Thượng Hội Đồng ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 24/01/2022
Giờ Kinh Hằng Ngày: 24/01/2022
/ 472 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Hai, ngày 24/01/2022   Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho nhân loại sớm thoát khỏi đại dịch, + Cầu cho tình huynh đệ đích thực của nhân loại, + Cầu cho thế giới được hoà bình, + Cầu cho Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới XVI được ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 23/01/2022
Giờ Kinh Hằng Ngày: 23/01/2022
/ 389 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Chúa Nhật 3 - Mùa Thường Niên Năm C, ngày 23/01/2022   Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho nhân loại sớm thoát khỏi đại dịch, + Cầu cho tình huynh đệ đích thực của nhân loại, + Cầu cho thế giới được hoà bình, + Cầu cho Thượng Hội Đồng ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 22/01/2022
Giờ Kinh Hằng Ngày: 22/01/2022
/ 462 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Bảy, ngày 22/01/2022   Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho nhân loại sớm thoát khỏi đại dịch, + Cầu cho tình huynh đệ đích thực của nhân loại, + Cầu cho thế giới được hoà bình, + Cầu cho Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới XVI được ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 21/01/2022
Giờ Kinh Hằng Ngày: 21/01/2022
/ 502 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Sáu, ngày 21/01/2022   Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho nhân loại sớm thoát khỏi đại dịch, + Cầu cho tình huynh đệ đích thực của nhân loại, + Cầu cho thế giới được hoà bình, + Cầu cho Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới XVI được ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 20/01/2022
Giờ Kinh Hằng Ngày: 20/01/2022
/ 474 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Năm, ngày 20/01/2022   Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho nhân loại sớm thoát khỏi đại dịch, + Cầu cho tình huynh đệ đích thực của nhân loại, + Cầu cho thế giới được hoà bình, + Cầu cho Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới XVI được ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 19/01/2022
Giờ Kinh Hằng Ngày: 19/01/2022
/ 496 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Tư, ngày 19/01/2022   Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho nhân loại sớm thoát khỏi đại dịch, + Cầu cho tình huynh đệ đích thực của nhân loại, + Cầu cho thế giới được hoà bình, + Cầu cho Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới XVI được tốt ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 18/01/2022
Giờ Kinh Hằng Ngày: 18/01/2022
/ 520 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Ba, ngày 18/01/2022   Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho nhân loại sớm thoát khỏi đại dịch, + Cầu cho tình huynh đệ đích thực của nhân loại, + Cầu cho thế giới được hoà bình, + Cầu cho Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới XVI được tốt ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 17/01/2022
Giờ Kinh Hằng Ngày: 17/01/2022
/ 508 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Hai, ngày 17/01/2022   Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho nhân loại sớm thoát khỏi đại dịch, + Cầu cho tình huynh đệ đích thực của nhân loại, + Cầu cho thế giới được hoà bình, + Cầu cho Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới XVI được ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 16/01/2022
Giờ Kinh Hằng Ngày: 16/01/2022
/ 492 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Chúa Nhật II - Mùa Thường Niên Năm C, ngày 16/01/2022   Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho nhân loại sớm thoát khỏi đại dịch, + Cầu cho tình huynh đệ đích thực của nhân loại, + Cầu cho thế giới được hoà bình, + Cầu cho Thượng Hội Đồng ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 15/01/2022
Giờ Kinh Hằng Ngày: 15/01/2022
/ 457 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Bảy, ngày 15/01/2022   Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho nhân loại sớm thoát khỏi đại dịch, + Cầu cho tình huynh đệ đích thực của nhân loại, + Cầu cho thế giới được hoà bình, + Cầu cho Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới XVI được ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 14/01/2022
Giờ Kinh Hằng Ngày: 14/01/2022
/ 588 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Sáu, ngày 14/01/2022   Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho nhân loại sớm thoát khỏi đại dịch, + Cầu cho tình huynh đệ đích thực của nhân loại, + Cầu cho thế giới được hoà bình, + Cầu cho Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới XVI được ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 13/01/2022
Giờ Kinh Hằng Ngày: 13/01/2022
/ 644 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Năm, ngày 13/01/2022   Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho nhân loại sớm thoát khỏi đại dịch, + Cầu cho tình huynh đệ đích thực của nhân loại, + Cầu cho thế giới được hoà bình, + Cầu cho Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới XVI được ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 12/01/2022
Giờ Kinh Hằng Ngày: 12/01/2022
/ 512 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Tư, ngày 12/01/2022   Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho nhân loại sớm thoát khỏi đại dịch, + Cầu cho tình huynh đệ đích thực của nhân loại, + Cầu cho thế giới được hoà bình, + Cầu cho Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới XVI được tốt ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 11/01/2022
Giờ Kinh Hằng Ngày: 11/01/2022
/ 606 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Ba, ngày 11/01/2022   Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho nhân loại sớm thoát khỏi đại dịch, + Cầu cho tình huynh đệ đích thực của nhân loại, + Cầu cho thế giới được hoà bình, + Cầu cho Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới XVI được tốt ...