Giờ Kinh Hằng Ngày: 01.10.2023
Giờ Kinh Hằng Ngày: 01.10.2023 / 564 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH 01.10.2023, Chúa Nhật – Kính Trọng Thể ĐỨC MẸ MÂN CÔI   MUÔN SẮC HOA MÂN CÔI DÂNG KÍNH MẸ I. MỞ ĐẦU 1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 30.09.2023
Giờ Kinh Hằng Ngày: 30.09.2023
/ 804 / Với Mẹ
LỜI KINH HẰNG NGÀY 30.09.2023, Thứ Bảy I. MỞ ĐẦU Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 29.09.2023
Giờ Kinh Hằng Ngày: 29.09.2023
/ 928 / Với Mẹ
LỜI KINH HẰNG NGÀY 29.09.2023, Thứ Sáu I. MỞ ĐẦU Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 28.09.2023
Giờ Kinh Hằng Ngày: 28.09.2023
/ 1068 / Với Mẹ
LỜI KINH HẰNG NGÀY 28.09.2023, Thứ Năm I. MỞ ĐẦU Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 27.09.2023
Giờ Kinh Hằng Ngày: 27.09.2023
/ 1275 / Với Mẹ
LỜI KINH HẰNG NGÀY 27.09.2023, Thứ Tư I. MỞ ĐẦU Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 26.09.2023
Giờ Kinh Hằng Ngày: 26.09.2023
/ 1674 / Với Mẹ
LỜI KINH HẰNG NGÀY 26.09.2023, Thứ Ba I. MỞ ĐẦU Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 25.09.2023
Giờ Kinh Hằng Ngày: 25.09.2023
/ 1828 / Với Mẹ
LỜI KINH HẰNG NGÀY 25.09.2023, Thứ Hai I. MỞ ĐẦU Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 24.09.2023
Giờ Kinh Hằng Ngày: 24.09.2023
/ 1680 / Với Mẹ
LỜI KINH HẰNG NGÀY 24.09.2023, Chúa Nhật I. MỞ ĐẦU Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 23.09.2023
Giờ Kinh Hằng Ngày: 23.09.2023
/ 1844 / Với Mẹ
LỜI KINH HẰNG NGÀY 23.09.2023, Thứ Bảy I. MỞ ĐẦU Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 22.09.2023
Giờ Kinh Hằng Ngày: 22.09.2023
/ 2040 / Với Mẹ
LỜI KINH HẰNG NGÀY 22.09.2023, Thứ Sáu I. MỞ ĐẦU Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 21.09.2023
Giờ Kinh Hằng Ngày: 21.09.2023
/ 1838 / Với Mẹ
LỜI KINH HẰNG NGÀY 21.09.2023, Thứ Năm I. MỞ ĐẦU Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 20.09.2023
Giờ Kinh Hằng Ngày: 20.09.2023
/ 2518 / Với Mẹ
LỜI KINH HẰNG NGÀY 20.09.2023, Thứ Tư I. MỞ ĐẦU Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 19.09.2023
Giờ Kinh Hằng Ngày: 19.09.2023
/ 2441 / Với Mẹ
LỜI KINH HẰNG NGÀY 19.09.2023, Thứ Ba I. MỞ ĐẦU Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) Chúng con lạy ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 18.09.2023
Giờ Kinh Hằng Ngày: 18.09.2023
/ 1770 / Với Mẹ
LỜI KINH HẰNG NGÀY 18.09.2023, Thứ Hai I. MỞ ĐẦU Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 17.09.2023
Giờ Kinh Hằng Ngày: 17.09.2023
/ 1875 / Với Mẹ
LỜI KINH HẰNG NGÀY 17.09.2023, Chúa Nhật I. MỞ ĐẦU Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 16.09.2023
Giờ Kinh Hằng Ngày: 16.09.2023
/ 1964 / Với Mẹ
LỜI KINH HẰNG NGÀY 16.09.2023, Thứ Bảy I. MỞ ĐẦU Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 15.09.2023
Giờ Kinh Hằng Ngày: 15.09.2023
/ 3201 / Với Mẹ
LỜI KINH HẰNG NGÀY 15.09.2023, Thứ Sáu I. MỞ ĐẦU Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 14.09.2023
Giờ Kinh Hằng Ngày: 14.09.2023
/ 3029 / Với Mẹ
LỜI KINH HẰNG NGÀY 14.09.2023, Thứ Năm I. MỞ ĐẦU Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng ...