Sống Tin Mừng Với Mẹ: 19.02.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 19.02.2019 / 231 / Với Mẹ
19.02.2019 Thứ Ba Tuần 6 TN     Tin Mừng: Mc 8,14-21   Tin Mừng ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 18.02.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 18.02.2019
/ 1263 / Với Mẹ
18.02.2019 Thứ Hai Tuần 6 TN       Tin Mừng: Mc 8,11-13   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 17.02.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 17.02.2019
/ 699 / Với Mẹ
17.02.2019 Chúa Nhật 6 TN – Năm C Thánh vịnh tuần 2       Tin Mừng: Lc 6,17.20-26   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 16.02.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 16.02.2019
/ 759 / Với Mẹ
16.02.2019 Thứ Bảy Tuần 5 TN       Tin Mừng: Mc 8,1-10   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 15.02.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 15.02.2019
/ 854 / Với Mẹ
15.02.2019 Thứ Sáu Tuần 5 TN       Tin Mừng: Mc 7,31-37   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 14.02.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 14.02.2019
/ 881 / Với Mẹ
14.02.2019 Thứ Năm Th. Cyrillô và Mêthôđiô       Tin Mừng: Mc 7,24-30   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 13.02.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 13.02.2019
/ 803 / Với Mẹ
13.02.2019 Thứ Tư Tuần 5 TN       Tin Mừng: Mc 7,14-23   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 12.02.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 12.02.2019
/ 917 / Với Mẹ
12.02.2019 Thứ Ba Tuần 5 TN       Tin Mừng: Mc 7,1-13   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 11.02.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 11.02.2019
/ 838 / Với Mẹ
11.02.2019 Thứ Hai Đức Mẹ Lộ Đức     Tin Mừng: Mc 6,53-56   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 10.02.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 10.02.2019
/ 941 / Với Mẹ
10.02.2019 Chúa Nhật 5 TN – Năm C Thánh vịnh tuần 1       Tin Mừng: Lc 5,1-11   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 09.02.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 09.02.2019
/ 897 / Với Mẹ
  09.02.2019 Thứ Bảy Tuần 4 TN       Tin Mừng: Mc 6,30-34   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 08.02.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 08.02.2019
/ 995 / Với Mẹ
08.02.2019 Thứ Sáu Th. Giêrônimô Emilianô       Tin Mừng: Mc 6,14-29   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 07.02.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 07.02.2019
/ 837 / Với Mẹ
07.02.2019 Thứ Năm – Mồng Ba Tết Thánh hóa việc làm     Tin Mừng: Mt 25,14-30   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 06.02.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 06.02.2019
/ 842 / Với Mẹ
06.02.2019 Thứ Tư – Mồng Hai Tết Kính nhớ tổ tiên...       Tin Mừng: Mt 15,1-6   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 05.02.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 05.02.2019
/ 1439 / Với Mẹ
05.02.2019 Thứ Ba - Mồng Một Tết Th. Agatha, tntđ       Tin Mừng: Ga 14,23-27   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 04.02.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 04.02.2019
/ 1562 / Với Mẹ
04.02.2019 Thứ Hai Tuần 4 TN       Tin Mừng: Mc 5,1-20   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô. ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 03.02.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 03.02.2019
/ 730 / Với Mẹ
03.02.2019 Chúa Nhật 4 TN – Năm C Thánh vịnh tuần 4     Tin Mừng: Lc 4,21-30   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 02.02.2019
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 02.02.2019
/ 1380 / Với Mẹ
02.02.2019 Thứ Bảy Đầu Tháng Dâng chúa vào đỀn thánh     Tin Mừng: Lc 2,22-40   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. ...