Sống Tin Mừng Với Mẹ: 17.10.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 17.10.2018 / 471 / Với Mẹ
17.10.2018 Thứ Tư – Tuần 28 TN Thánh Inhatiô Antiôkia, gmtđ - lễ nhớ   Tin Mừng: Lc 11,42-46   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 16.10.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 16.10.2018
/ 812 / Với Mẹ
16.10.2018 Thứ Ba – Tuần 28 TN Thánh Margarita Alacoque, tn   Tin Mừng: Lc 11,37-41   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 15.10.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 15.10.2018
/ 818 / Với Mẹ
15.10.2018 Thứ Hai – Tuần 28 TN Thánh Têrêsa Giêsu, tn-tsht   Tin Mừng: Lc 11,29-32   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 14.10.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 14.10.2018
/ 753 / Với Mẹ
14.10.2018 Chúa Nhật 28 TN – Năm B Thánh vịnh tuần 4   Tin Mừng: Mc 10,17-30   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô. ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 13.10.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 13.10.2018
/ 781 / Với Mẹ
13.10.2018 Thứ Bảy – Tuần 27 TN   Tin Mừng: Lc 11,27-28   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.   Khi ấy, Chúa Giêsu đang giảng cho dân chúng, thì từ giữa đám dân chúng, có ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 12.10.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 12.10.2018
/ 1006 / Với Mẹ
12.10.2018 Thứ Sáu – Tuần 27 TN   Tin Mừng: Lc 11,15-26   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.   Khi ấy, lúc Chúa Giêsu trừ quỷ thì có mấy người trong dân chúng nói rằng: "Ông ta nhờ tướng quỷ Bêelgiêbút mà trừ quỷ". ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 11.10.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 11.10.2018
/ 1420 / Với Mẹ
11.10.2018 Thứ Năm – Tuần 27 TN Thánh Gioan XXIII, gh   Tin Mừng: Lc 11,5-13   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 10.10.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 10.10.2018
/ 1083 / Với Mẹ
10.10.2018 Thứ Tư – Tuần 27 TN Tuần 27 TN   Tin Mừng: Lc 11,1-4   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 09.10.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 09.10.2018
/ 1028 / Với Mẹ
09.10.2018 Thứ Ba – Tuần 27 TN Thánh Đyônysiô và các bạn tử đạo    Tin Mừng: Lc 10,38-42   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 08.10.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 08.10.2018
/ 1018 / Với Mẹ
08.10.2018 Thứ Hai – Tuần 27 TN Thánh vịnh tuần 3   Tin Mừng: Lc 10,25-37   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 07.10.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 07.10.2018
/ 996 / Với Mẹ
07.10.2018 Chúa Nhật 27 TN – Năm B Đức Mẹ Mân Côi   Tin Mừng: Lc 1,26-38   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 06.10.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 06.10.2018
/ 1680 / Với Mẹ
06.10.2018 Thứ Bảy Đầu Tháng – Tuần 26 TN Thánh Brunô, lm   Tin Mừng: Lc 10,17-24   Tin Mừng Chúa ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 05.10.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 05.10.2018
/ 1964 / Với Mẹ
05.10.2018 Thứ Sáu Đầu Tháng – Tuần 26 TN   Tin Mừng: Lc 10,13-16   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 04.10.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 04.10.2018
/ 1392 / Với Mẹ
04.10.2018 Thứ Năm Đầu Tháng – Tuần 26 TN Thánh Phanxicô Assisi - lễ nhớ   Tin Mừng: Lc 10,1-12   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 03.10.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 03.10.2018
/ 1271 / Với Mẹ
03.10.2018 Thứ Tư – Tuần 26 TN   Tin Mừng: Lc 9,57-62   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 02.10.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 02.10.2018
/ 1096 / Với Mẹ
02.10.2018 Thứ Ba – Tuần 26 TN Các thiên thần hộ thủ - lễ nhớ   Tin Mừng: Mt 18,1-5.10   Tin Mừng ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 01.10.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 01.10.2018
/ 1489 / Với Mẹ
01.10.2018 Thứ Hai – Tuần 26 TN Thánh Têrêsa HĐGS, tn-tsht, lễ kính   Tin Mừng: Mt 18,1- 5   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 30.09.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 30.09.2018
/ 1100 / Với Mẹ
30.09.2018 Chúa Nhật 26 TN – Năm B   Tin Mừng: Mc 9,38-43.47-48   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô.   Khi ấy, Gioan thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, chúng con thấy có kẻ nhân danh Thầy mà trừ quỷ, kẻ đó không theo ...