Sống Tin Mừng Với Mẹ: 29.06.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 29.06.2017 / 574 / Với Mẹ
29.06.2017 Thứ Năm Mùa Thường Niên Phêrô và Phaolô   Tin Mừng: Mt 16, 13-19   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.   Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Cêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: "Người ta bảo Con Người là ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 28.06.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 28.06.2017
/ 933 / Với Mẹ
28.06.2017 Thứ Tư Tuần XII Mùa Thường Niên   Tin Mừng: Mt 7, 15-20   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.   Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Hãy coi chừng các tiên tri giả. Họ mặc lốt chiên đến cùng các con, ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 27.06.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 27.06.2017
/ 817 / Với Mẹ
27.06.2017 Thứ Ba Tuần XI Mùa Thường Niên   Tin Mừng: Mt 7, 6. 12-14   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.   Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Đừng lấy của thánh mà cho chó, và đừng vất ngọc trai trước mặt heo, ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 26.06.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 26.06.2017
/ 993 / Với Mẹ
26.06.2017 Thứ Hai Tuần XII Mùa Thường Niên   Tin Mừng: Mt 7, 1-5   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.   Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đừng đoán xét để khỏi bị đoán xét. Các con đoán xét thể nào ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 25.06.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 25.06.2017
/ 944 / Với Mẹ
25.06.2017 Chúa Nhật Tuần XII Mùa Thường Niên Năm A   Tin Mừng: Mt 10, 26-33   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.   Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: "Các con đừng sợ những người đó, vì không có gì che giấu mà ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 24.06.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 24.06.2017
/ 1060 / Với Mẹ
24.06.2017 Thứ Bảy Mùa Thường Niên SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ   Tin Mừng: Lc 1, 57-66. 80   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.   Khi đến ngày sinh, bà Êlisabeth sinh hạ một con trai. Láng giềng bà con nghe biết Chúa đã tỏ ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 23.06.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 23.06.2017
/ 1245 / Với Mẹ
23.06.2017 Thứ Sáu Mùa Thường Niên Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu   Tin Mừng: Mt 11, 25-30   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.   Khi ấy, Chúa Giêsu cất tiếng nói rằng: "Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 22.06.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 22.06.2017
/ 1012 / Với Mẹ
22.06.2017 Thứ Năm Tuần XI Mùa Thường Niên   Tin Mừng: Mt 6, 7-15   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.   Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Khi cầu nguyện, các con đừng nhiều lời như dân ngoại: họ nghĩ là phải ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 21.06.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 21.06.2017
/ 1144 / Với Mẹ
21.06.2017  Thứ Tư Tuần XI Mùa Thường Niên    Tin Mừng: Mt 6, 1-6. 16-18   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.   Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy cẩn thận, đừng phô trương công đức trước ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 20.06.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 20.06.2017
/ 1472 / Với Mẹ
20.06.2017 Thứ Ba Tuần XI Mùa Thường Niên   Tin Mừng: Mt 5, 43-48   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.   Khi ấy, Chúa phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đã nghe dạy: 'Ngươi hãy yêu thân nhân, và hãy thù ghét địch thù'. ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 19.06.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 19.06.2017
/ 1431 / Với Mẹ
19.06.2017 Thứ Hai Tuần XI Mùa Thường Niên   Tin Mừng: Mt 5, 38-42   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.   Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đã nghe bảo: 'Mắt đền mắt, răng đền răng'. Còn Thầy, Thầy bảo ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 18.06.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 18.06.2017
/ 555 / Với Mẹ
18.06.2017 Chúa Nhật Mùa Thường Niên Năm A Lễ Mình và Máu Thánh Chúa   Tin Mừng: Ga 6, 51-59   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.   Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân Do-thái rằng: "Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 17.06.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 17.06.2017
/ 1345 / Với Mẹ
17.06.2017 Thứ Bảy Tuần X Mùa Thường Niên   Tin Mừng: Mt 5, 33-37   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.   Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con lại còn nghe dạy người xưa rằng: 'Đừng bội thề, nhưng hãy giữ ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 16.06.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 16.06.2017
/ 506 / Với Mẹ
16.06.2017 Thứ Sáu Tuần X Mùa Thường Niên   Tin Mừng: Mt 5, 27-32   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.   Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đã nghe dạy người xưa rằng: 'Chớ ngoại tình'. Phần Thầy, Thầy ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 15.06.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 15.06.2017
/ 700 / Với Mẹ
15.06.2017 Thứ Năm Tuần X Mùa Thường Niên   Tin Mừng: Mt 5, 20-26   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.   Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 14.06.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 14.06.2017
/ 738 / Với Mẹ
14.06.2017 Thứ Tư Tuần X Mùa Thường Niên   Tin Mừng: Mt 5, 17-19   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.   Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đừng tưởng Thầy đến để huỷ bỏ lề luật hay các tiên tri: Thầy ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 13.06.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 13.06.2017
/ 803 / Với Mẹ
13.06.2017 Thứ Ba Tuần X Mùa Thường Niên   Tin Mừng: Mt 5, 13-16   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.   Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con là muối đất. Nếu muối đã lạt, người ta biết lấy gì mà ướp cho mặn ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 12.06.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 12.06.2017
/ 776 / Với Mẹ
12.06.2017 Thứ Hai Tuần X Mùa Thường Niên   Tin Mừng: Mt 5, 1-12   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.   Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người. Bấy giờ ...