Lời Kinh Hằng Ngày: 09.06.2020
Lời Kinh Hằng Ngày: 09.06.2020 / 1951 / Với Mẹ
lời kinh hằng ngày Thứ Ba - Tuần 10 Mùa Thường Niên, ngày 09.06.2020 I. MỞ ĐẦU   1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) Chúng con lạy ơn ...
Lời Kinh Hằng Ngày: 08.06.2020
Lời Kinh Hằng Ngày: 08.06.2020
/ 1905 / Với Mẹ
lời kinh hằng ngày   Thứ Hai - Tuần 9 Mùa Thường Niên, ngày 08.06.2020 I. MỞ ĐẦU   1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen ...
Lời Kinh Hằng Ngày: 07.06.2020
Lời Kinh Hằng Ngày: 07.06.2020
/ 1414 / Với Mẹ
lời kinh hằng ngày Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi - Chúa Nhật 10 Thường Niên, ngày 07.06.2020 I. MỞ ĐẦU   1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen ...
Lời Kinh Hằng Ngày: 06.06.2020
Lời Kinh Hằng Ngày: 06.06.2020
/ 1531 / Với Mẹ
lời kinh hằng ngày Thứ Bảy - Tuần 9 Mùa Thường Niên, ngày 06.06.2020 I. MỞ ĐẦU   1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) Chúng ...
Lời Kinh Hằng Ngày: 05.06.2020
Lời Kinh Hằng Ngày: 05.06.2020
/ 1419 / Với Mẹ
lời kinh hằng ngày Thứ Sáu - Tuần 9 Mùa Thường Niên, ngày 05.06.2020 I. MỞ ĐẦU   1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) Chúng con ...
Lời Kinh Hằng Ngày: 04.06.2020
Lời Kinh Hằng Ngày: 04.06.2020
/ 1218 / Với Mẹ
lời kinh hằng ngày Thứ Năm - Tuần 9 Mùa Thường Niên, ngày 04.06.2020 I. MỞ ĐẦU   1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) Chúng con lạy ...
Lời Kinh Hằng Ngày: 31.05.2020
Lời Kinh Hằng Ngày: 31.05.2020
/ 1522 / Với Mẹ
lời kinh hằng ngày Tháng Hoa Dâng Kính Mẹ Thiên Chúa Chúa Nhật - Chúa Thánh Thần hiện xuống, ngày 31.05.2020 I. MỞ ĐẦU   1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn ...
Lời Kinh Hằng Ngày: 30.05.2020
Lời Kinh Hằng Ngày: 30.05.2020
/ 1396 / Với Mẹ
lời kinh hằng ngày Tháng Hoa Dâng Kính Mẹ Thiên Chúa Thứ Bảy - Tuần 7 Mùa Phục Sinh, ngày 30.05.2020 I. MỞ ĐẦU   1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn ...
Lời Kinh Hằng Ngày: 29.05.2020
Lời Kinh Hằng Ngày: 29.05.2020
/ 1560 / Với Mẹ
lời kinh hằng ngày Tháng Hoa Dâng Kính Mẹ Thiên Chúa Thứ Sáu - Tuần 7 Mùa Phục Sinh, ngày 29.05.2020 I. MỞ ĐẦU   1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn ...
Lời Kinh Hằng Ngày: 28.05.2020
Lời Kinh Hằng Ngày: 28.05.2020
/ 1540 / Với Mẹ
lời kinh hằng ngày Tháng Hoa Dâng Kính Mẹ Thiên Chúa Thứ Năm - Tuần 7 Mùa Phục Sinh, ngày 28.05.2020 I. MỞ ĐẦU   1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh ...
Lời Kinh Hằng Ngày: 27.05.2020
Lời Kinh Hằng Ngày: 27.05.2020
/ 1476 / Với Mẹ
lời kinh hằng ngày Tháng Hoa Dâng Kính Mẹ Thiên Chúa Thứ Tư - Tuần 7 Mùa Phục Sinh, ngày 27.05.2020 I. MỞ ĐẦU   1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa ...
Lời Kinh Hằng Ngày: 26.05.2020
Lời Kinh Hằng Ngày: 26.05.2020
/ 1445 / Với Mẹ
lời kinh hằng ngày Tháng Hoa Dâng Kính Mẹ Thiên Chúa Thứ Ba - Tuần 7 Mùa Phục Sinh, ngày 26.05.2020 I. MỞ ĐẦU   1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh ...
Lời Kinh Hằng Ngày: 25.05.2020
Lời Kinh Hằng Ngày: 25.05.2020
/ 1477 / Với Mẹ
lời kinh hằng ngày Tháng Hoa Dâng Kính Mẹ Thiên Chúa Thứ Hai - Tuần 7 Mùa Phục Sinh, ngày 25.05.2020 I. MỞ ĐẦU   1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa ...
Lời Kinh Hằng Ngày: 24.05.2020
Lời Kinh Hằng Ngày: 24.05.2020
/ 1261 / Với Mẹ
lời kinh hằng ngày Tháng Hoa Dâng Kính Mẹ Thiên Chúa Chúa Nhật Thăng Thiên - Tuần 7 Mùa Phục Sinh, ngày 24.05.2020 I. MỞ ĐẦU   1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát ...
Lời Kinh Hằng Ngày: 23.05.2020
Lời Kinh Hằng Ngày: 23.05.2020
/ 1303 / Với Mẹ
lời kinh hằng ngày Tháng Hoa Dâng Kính Mẹ Thiên Chúa Thứ Bảy - Tuần 6 Mùa Phục Sinh, ngày 23.05.2020 I. MỞ ĐẦU   1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa ...
Lời Kinh Hằng Ngày: 22.05.2020
Lời Kinh Hằng Ngày: 22.05.2020
/ 1528 / Với Mẹ
lời kinh hằng ngày Tháng Hoa Dâng Kính Mẹ Thiên Chúa Thứ Sáu - Tuần 6 Mùa Phục Sinh, ngày 22.05.2020 I. MỞ ĐẦU   1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh ...
Lời Kinh Hằng Ngày: 21.05.2020
Lời Kinh Hằng Ngày: 21.05.2020
/ 1477 / Với Mẹ
lời kinh hằng ngày Tháng Hoa Dâng Kính Mẹ Thiên Chúa Thứ Năm - Tuần 6 Mùa Phục Sinh, ngày 21.05.2020 I. MỞ ĐẦU   1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa ...
Lời Kinh Hằng Ngày: 20.05.2020
Lời Kinh Hằng Ngày: 20.05.2020
/ 1436 / Với Mẹ
lời kinh hằng ngày Tháng Hoa Dâng Kính Mẹ Thiên Chúa Thứ Tư - Tuần 6 Mùa Phục Sinh, ngày 20.05.2020 I. MỞ ĐẦU   1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh ...