Giờ Kinh Hằng Ngày: 30.06.2022
Giờ Kinh Hằng Ngày: 30.06.2022 / 218 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Năm, ngày 30.06.2022   Ý CẦU NGUYỆN CHUNG: + Cầu cho thế giới được hoà bình, + Cầu cho Giáo Hội được hiệp thông và nhiệt tình loan báo Tin Mừng, + Cầu cho con người luôn biết sám hối, trở về với Chúa, + Cầu cho quê hương, ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 29.06.2022
Giờ Kinh Hằng Ngày: 29.06.2022
/ 353 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Tư, ngày 29.06.2022 THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ   Ý CẦU NGUYỆN CHUNG: + Cầu cho thế giới được hoà bình, + Cầu cho Giáo Hội được hiệp thông và nhiệt tình loan báo Tin Mừng, + Cầu cho con người luôn biết sám hối, ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 28.06.2022
Giờ Kinh Hằng Ngày: 28.06.2022
/ 410 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Ba, ngày 28.06.2022   Ý CẦU NGUYỆN CHUNG: + Cầu cho thế giới được hoà bình, + Cầu cho Giáo Hội được hiệp thông và nhiệt tình loan báo Tin Mừng, + Cầu cho con người luôn biết sám hối, trở về với Chúa, + Cầu cho quê hương, ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 27.06.2022
Giờ Kinh Hằng Ngày: 27.06.2022
/ 389 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Hai, ngày 27.06.2022   Ý CẦU NGUYỆN CHUNG: + Cầu cho thế giới được hoà bình, + Cầu cho Giáo Hội được hiệp thông và nhiệt tình loan báo Tin Mừng, + Cầu cho con người luôn biết sám hối, trở về với Chúa, + Cầu cho quê hương, ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 26.06.2022
Giờ Kinh Hằng Ngày: 26.06.2022
/ 340 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Chúa Nhật, ngày 26.06.2022   Ý CẦU NGUYỆN CHUNG: + Cầu cho thế giới được hoà bình, + Cầu cho Giáo Hội được hiệp thông và nhiệt tình loan báo Tin Mừng, + Cầu cho con người luôn biết sám hối, trở về với Chúa, + Cầu cho quê ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 25.06.2022
Giờ Kinh Hằng Ngày: 25.06.2022
/ 389 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Bảy, ngày 25.06.2022 Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ   Ý CẦU NGUYỆN CHUNG: + Cầu cho thế giới được hoà bình, + Cầu cho Giáo Hội được hiệp thông và nhiệt tình loan báo Tin Mừng, + Cầu cho con người luôn biết sám hối, trở về với ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 24.06.2022
Giờ Kinh Hằng Ngày: 24.06.2022
/ 424 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Sáu, ngày 24.06.2022 THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU   Ý CẦU NGUYỆN CHUNG: + Cầu cho thế giới được hoà bình, + Cầu cho Giáo Hội được hiệp thông và nhiệt tình loan báo Tin Mừng, + Cầu cho con người luôn biết sám hối, trở về với ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 23.06.2022
Giờ Kinh Hằng Ngày: 23.06.2022
/ 437 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Năm, ngày 23.06.2022 SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ   Ý CẦU NGUYỆN CHUNG: + Cầu cho thế giới được hoà bình, + Cầu cho Giáo Hội được hiệp thông và nhiệt tình loan báo Tin Mừng, + Cầu cho con người luôn biết sám hối, trở về ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 22.06.2022
Giờ Kinh Hằng Ngày: 22.06.2022
/ 407 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Tư, ngày 22.06.2022   Ý CẦU NGUYỆN CHUNG: + Cầu cho thế giới được hoà bình, + Cầu cho Giáo Hội được hiệp thông và nhiệt tình loan báo Tin Mừng, + Cầu cho con người luôn biết sám hối, trở về với Chúa, + Cầu cho quê hương, ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 21.06.2022
Giờ Kinh Hằng Ngày: 21.06.2022
/ 402 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Ba, ngày 21.06.2022   Ý CẦU NGUYỆN CHUNG: + Cầu cho thế giới được hoà bình, + Cầu cho Giáo Hội được hiệp thông và nhiệt tình loan báo Tin Mừng, + Cầu cho con người luôn biết sám hối, trở về với Chúa, + Cầu cho quê hương, ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 20.06.2022
Giờ Kinh Hằng Ngày: 20.06.2022
/ 401 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Hai, ngày 20.06.2022   Ý CẦU NGUYỆN CHUNG: + Cầu cho thế giới được hoà bình, + Cầu cho Giáo Hội được hiệp thông và nhiệt tình loan báo Tin Mừng, + Cầu cho con người luôn biết sám hối, trở về với Chúa, + Cầu cho quê hương, ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 19.06.2022
Giờ Kinh Hằng Ngày: 19.06.2022
/ 362 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Chúa Nhật, ngày 19.06.2022 MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ   Ý CẦU NGUYỆN CHUNG: + Cầu cho thế giới được hoà bình, + Cầu cho Giáo Hội được hiệp thông và nhiệt tình loan báo Tin Mừng, + Cầu cho con người luôn biết sám hối, trở về ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 18.06.2022
Giờ Kinh Hằng Ngày: 18.06.2022
/ 396 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Bảy, ngày 18.06.2022   Ý CẦU NGUYỆN CHUNG: + Cầu cho thế giới được hoà bình, + Cầu cho Giáo Hội được hiệp thông và nhiệt tình loan báo Tin Mừng, + Cầu cho con người luôn biết sám hối, trở về với Chúa, + Cầu cho quê hương, ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 17.06.2022
Giờ Kinh Hằng Ngày: 17.06.2022
/ 403 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Sáu, ngày 17.06.2022   Ý CẦU NGUYỆN CHUNG: + Cầu cho thế giới được hoà bình, + Cầu cho Giáo Hội được hiệp thông và nhiệt tình loan báo Tin Mừng, + Cầu cho con người luôn biết sám hối, trở về với Chúa, + Cầu cho quê hương, ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 16.06.2022
Giờ Kinh Hằng Ngày: 16.06.2022
/ 395 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Năm, ngày 16.06.2022   Ý CẦU NGUYỆN CHUNG: + Cầu cho thế giới được hoà bình, + Cầu cho Giáo Hội được hiệp thông và nhiệt tình loan báo Tin Mừng, + Cầu cho con người luôn biết sám hối, trở về với Chúa, + Cầu cho quê hương, ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 15.06.2022
Giờ Kinh Hằng Ngày: 15.06.2022
/ 428 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Tư, ngày 15.06.2022   Ý CẦU NGUYỆN CHUNG: + Cầu cho thế giới được hoà bình, + Cầu cho Giáo Hội được hiệp thông và nhiệt tình loan báo Tin Mừng, + Cầu cho con người luôn biết sám hối, trở về với Chúa, + Cầu cho quê hương, ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 14.06.2022
Giờ Kinh Hằng Ngày: 14.06.2022
/ 437 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Ba, ngày 14.06.2022   Ý CẦU NGUYỆN CHUNG: + Cầu cho thế giới được hoà bình, + Cầu cho Giáo Hội được hiệp thông và nhiệt tình loan báo Tin Mừng, + Cầu cho con người luôn biết sám hối, trở về với Chúa, + Cầu cho quê hương, ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 13.06.2022
Giờ Kinh Hằng Ngày: 13.06.2022
/ 365 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Hai, ngày 13.06.2022   Ý CẦU NGUYỆN CHUNG: + Cầu cho thế giới được hoà bình, + Cầu cho Giáo Hội được hiệp thông và nhiệt tình loan báo Tin Mừng, + Cầu cho con người luôn biết sám hối, trở về với Chúa, + Cầu cho quê hương, ...