Giờ Kinh Hằng Ngày: 09.12.2022
Giờ Kinh Hằng Ngày: 09.12.2022 / 2000 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Sáu, ngày 09.12.2022   Ý CẦU NGUYỆN: + Cầu cho các tình nguyện viên phi lợi nhuận, + Cầu cho thế giới được hoà bình, + Cầu cho Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới XVI được tốt đẹp, + Cầu cho quê hương, đất nước, + Cầu cho ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 08.12.2022
Giờ Kinh Hằng Ngày: 08.12.2022
/ 2092 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Năm, ngày 08.12.2022 MẸ VÔ NHIỄM Ý CẦU NGUYỆN: + Cầu cho các tình nguyện viên phi lợi nhuận, + Cầu cho thế giới được hoà bình, + Cầu cho Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới XVI được tốt đẹp, + Cầu cho quê hương, đất nước, + Cầu ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 07.12.2022
Giờ Kinh Hằng Ngày: 07.12.2022
/ 2104 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Tư, ngày 07.12.2022   Ý CẦU NGUYỆN: + Cầu cho các tình nguyện viên phi lợi nhuận, + Cầu cho thế giới được hoà bình, + Cầu cho Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới XVI được tốt đẹp, + Cầu cho quê hương, đất nước, + Cầu cho gia ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 06.12.2022
Giờ Kinh Hằng Ngày: 06.12.2022
/ 2122 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Ba, ngày 06.12.2022   Ý CẦU NGUYỆN: + Cầu cho các tình nguyện viên phi lợi nhuận, + Cầu cho thế giới được hoà bình, + Cầu cho Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới XVI được tốt đẹp, + Cầu cho quê hương, đất nước, + Cầu cho gia ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 05.12.2022
Giờ Kinh Hằng Ngày: 05.12.2022
/ 2128 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Hai, ngày 05.12.2022   Ý CẦU NGUYỆN: + Cầu cho các tình nguyện viên phi lợi nhuận, + Cầu cho thế giới được hoà bình, + Cầu cho Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới XVI được tốt đẹp, + Cầu cho quê hương, đất nước, + Cầu cho ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 04.12.2022
Giờ Kinh Hằng Ngày: 04.12.2022
/ 2143 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Chúa Nhật, ngày 04.12.2022   Ý CẦU NGUYỆN: + Cầu cho các tình nguyện viên phi lợi nhuận, + Cầu cho thế giới được hoà bình, + Cầu cho Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới XVI được tốt đẹp, + Cầu cho quê hương, đất nước, + Cầu cho ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 03.12.2022
Giờ Kinh Hằng Ngày: 03.12.2022
/ 2139 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Bảy, ngày 03.12.2022   Ý CẦU NGUYỆN: + Cầu cho các tình nguyện viên phi lợi nhuận, + Cầu cho thế giới được hoà bình, + Cầu cho Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới XVI được tốt đẹp, + Cầu cho quê hương, đất nước, + Cầu cho ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 02.12.2022
Giờ Kinh Hằng Ngày: 02.12.2022
/ 2412 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Năm, ngày 01.12.2022   Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho các tình nguyện viên phi lợi nhuận, + Cầu cho thế giới được hoà bình, + Cầu cho Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới XVI được tốt đẹp, + Cầu cho quê hương, đất nước, + Cầu cho gia ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 01.12.2022
Giờ Kinh Hằng Ngày: 01.12.2022
/ 2279 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Năm, ngày 01.12.2022   Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho các tình nguyện viên phi lợi nhuận, + Cầu cho thế giới được hoà bình, + Cầu cho Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới XVI được tốt đẹp, + Cầu cho quê hương, đất nước, + Cầu cho gia ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 30.11.2022
Giờ Kinh Hằng Ngày: 30.11.2022
/ 2105 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Tư, ngày 30.11.2022   Ý CẦU NGUYỆN CHUNG + Cầu cho Giáo Hội và thế giới, + Cầu cho việc loan báo Tin Mừng, + Cầu cho quê hương, + Cầu cho gia đình, người thân, bản thân mình, + Cầu cho Giáo Hội mở ra với mọi người, + Cầu ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 29.11.2022
Giờ Kinh Hằng Ngày: 29.11.2022
/ 2041 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Ba, ngày 29.11.2022   Ý CẦU NGUYỆN CHUNG + Cầu cho Giáo Hội và thế giới, + Cầu cho việc loan báo Tin Mừng, + Cầu cho quê hương, + Cầu cho gia đình, người thân, bản thân mình, + Cầu cho Giáo Hội mở ra với mọi người, + Cầu ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 28.11.2022
Giờ Kinh Hằng Ngày: 28.11.2022
/ 2140 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Hai, ngày 28.10.2022   Ý CẦU NGUYỆN: + Cầu cho Giáo Hội và thế giới, + Cầu cho việc loan báo Tin Mừng, + Cầu cho quê hương, + Cầu cho gia đình, người thân, bản thân mình, + Cầu cho những người đang bị suy nhược, + Cầu cho ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 27.11.2022
Giờ Kinh Hằng Ngày: 27.11.2022
/ 2051 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Chúa Nhật, ngày 27.11.2022   Ý CẦU NGUYỆN: + Cầu cho Giáo Hội và thế giới, + Cầu cho việc loan báo Tin Mừng, + Cầu cho quê hương, + Cầu cho gia đình, người thân, bản thân mình, + Cầu cho những người đang bị suy nhược, + Cầu ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 26.11.2022
Giờ Kinh Hằng Ngày: 26.11.2022
/ 2073 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Bảy, ngày 26.11.2022   Ý CẦU NGUYỆN: + Cầu cho Giáo Hội và thế giới, + Cầu cho việc loan báo Tin Mừng, + Cầu cho quê hương, + Cầu cho gia đình, người thân, bản thân mình, + Cầu cho những người đang bị suy nhược, + Cầu cho ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 25.11.2022
Giờ Kinh Hằng Ngày: 25.11.2022
/ 2048 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Sáu, ngày 25.11.2022   Ý CẦU NGUYỆN: + Cầu cho Giáo Hội và thế giới, + Cầu cho việc loan báo Tin Mừng, + Cầu cho quê hương, + Cầu cho gia đình, người thân, bản thân mình, + Cầu cho những người đang bị suy nhược, + Cầu cho ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 24.11.2022
Giờ Kinh Hằng Ngày: 24.11.2022
/ 2071 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Năm, ngày 24.11.2022   Ý CẦU NGUYỆN: + Cầu cho Giáo Hội và thế giới, + Cầu cho việc loan báo Tin Mừng, + Cầu cho quê hương, + Cầu cho gia đình, người thân, bản thân mình, + Cầu cho những người đang bị suy nhược, + Cầu cho ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 23.11.2022
Giờ Kinh Hằng Ngày: 23.11.2022
/ 2116 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Tư, ngày 23.11.2022   Ý CẦU NGUYỆN: + Cầu cho Giáo Hội và thế giới, + Cầu cho việc loan báo Tin Mừng, + Cầu cho quê hương, + Cầu cho gia đình, người thân, bản thân mình, + Cầu cho những người đang bị suy nhược, + Cầu cho ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 22.11.2022
Giờ Kinh Hằng Ngày: 22.11.2022
/ 2102 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Ba, ngày 22.11.2022   Ý CẦU NGUYỆN: + Cầu cho Giáo Hội và thế giới, + Cầu cho việc loan báo Tin Mừng, + Cầu cho quê hương, + Cầu cho gia đình, người thân, bản thân mình, + Cầu cho những người đang bị suy nhược, + Cầu cho ...