Tuần 42 - Kinh Thánh 100 Tuần: Mikha – Ngôn Sứ Của Người Nghèo
Tuần 42 - Kinh Thánh 100 Tuần: Mikha – Ngôn Sứ Của Người Nghèo / 1434 / Giáo Lý
Tuần 42: Mikha – Ngôn Sứ Của Người Nghèo 1. Bối cảnh lịch sử 2. Con người của 3. Sứ điệp sách Mikha 4. Chúa là Mục tử