Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Hai - Tuần II Mùa Vọng
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Hai - Tuần II Mùa Vọng / 2 / Chứng Từ
Thứ Hai - Tuần II - MV Bài đọc: Isaia 35:1-10; Lk 5:17-26.   1/ Bài đọc I: 1 Vui lên nào, hỡi sa mạc và đồng khô cỏ cháy, vùng đất hoang, hãy mừng rỡ trổ bông, 2 hãy tưng bừng nở hoa như khóm huệ, và hân hoan múa nhảy reo hò. Sa ...
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Chúa Nhật II - Năm C - Mùa Vọng
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Chúa Nhật II - Năm C - Mùa Vọng
/ 16 / Chứng Từ
Chúa Nhật II - Năm C - Mùa Vọng  Bài đọc: Barúc 5:1-9; Philiphê 1:4-6, 8-11; Luca 3:1-6.   1/ Bài đọc I: 1 Hỡi Giê-ru-sa-lem, hãy cởi bỏ áo tang khổ nhục, và mặc lấy ánh vinh quang vĩnh cửu Thiên Chúa ban cho ...
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Bảy - Tuần I Mùa Vọng
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Bảy - Tuần I Mùa Vọng
/ 15 / Chứng Từ
Thứ Bảy - Tuần I - MV Bài đọc: Isaia 30:19-21, 23-26; Mt 9:35-38, 10:1, 6-8.   1/ Bài đọc I: 19 Phải, hỡi dân Xi-on đang ở Giê-ru-sa-lem, ngươi sẽ không còn phải khóc nữa. Khi ngươi kêu cứu, Người sẽ thi ân giáng phúc cho ngươi; nghe ...
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Sáu - Tuần I Mùa Vọng
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Sáu - Tuần I Mùa Vọng
/ 50 / Chứng Từ
Thứ Sáu - Tuần I - MV  Bài đọc: Isaia 29:17-24; Mt 9:27-31.   1/ Bài đọc I: 17 Chỉ còn chút nữa, chút ít nữa thôi, núi Li-băng sẽ lại thành vườn cây ăn trái, và vườn cây ăn trái sẽ sum sê như một cánh rừng, chẳng phải thế ...
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Năm - Tuần I Mùa Vọng
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Năm - Tuần I Mùa Vọng
/ 55 / Chứng Từ
Thứ Năm - Tuần I - MV Bài đọc: Isaia 26:1-6; Mt 7:21, 24-27.   1/ Bài đọc I: 1 Ngày ấy, trong xứ Giu-đa, người ta sẽ hát bài ca này: Chúng ta có thành trì vững chắc: Chúa đã đặt tường trong luỹ ngoài để chở che. 2 Mở cửa ra cho ...
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Tư - Tuần I Mùa Vọng
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Tư - Tuần I Mùa Vọng
/ 35 / Chứng Từ
Thứ Tư - Tuần I - MV Bài đọc: Isaia 25:6-10; Mt 15:29-37.   1/ Bài đọc I: 6 Ngày ấy, trên núi này, ĐỨC CHÚA các đạo binh sẽ đãi muôn dân một bữa tiệc: tiệc thịt béo, tiệc rượu ngon, thịt béo ngậy, rượu ngon tinh chế. 7 Trên núi ...
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Ba - Tuần I Mùa Vọng (Lễ Thánh Anrê Tông Đồ)
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Ba - Tuần I Mùa Vọng (Lễ Thánh Anrê Tông Đồ)
/ 36 / Chứng Từ
Lễ Thánh Anrê Tông Đồ (Ngày 30 tháng 11) Bài đọc: Roma 10:9-18; Mt 4:18-22. 1/ Bài đọc I: 9 Nếu miệng bạn tuyên xưng Đức Giê-su là Chúa, và lòng bạn tin rằng Thiên Chúa đã làm cho Người sống lại từ cõi chết, thì bạn sẽ được cứu ...
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Hai - Tuần I Mùa Vọng
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Hai - Tuần I Mùa Vọng
/ 63 / Chứng Từ
Thứ Hai - Tuần I - MV Bài đọc: Isaia 2:1-5; Mt 8:5-11.   1/ Bài đọc I: 1 Đây là điều mà ông I-sai-a, con ông A-mốc, đã được thấy về Giu-đa và Giê-ru-sa-lem. 2 Trong tương lai, núi Nhà ĐỨC CHÚA đứng kiên cường vượt đỉnh các non ...
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Chúa Nhật I - Năm C - Mùa Vọng
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Chúa Nhật I - Năm C - Mùa Vọng
/ 39 / Chứng Từ
Chúa Nhật I - Năm C - Mùa Vọng  Bài đọc: Giêrêmia 33:14-16; 1 Thêxalonica 3:12-4:2; Luca 21:25-28, 34-36.   1/ Bài đọc I: 14 Này, sẽ đến những ngày - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA - Ta sẽ thực hiện điều tốt lành Ta đã phán về nhà ...
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Bảy - Tuần 34 Thường Niên
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Bảy - Tuần 34 Thường Niên
/ 41 / Chứng Từ
Thứ Bảy - Tuần 34 Thường Niên Bài đọc: Đaniel 7:15-27; Luca 21:34-36.   1/ Bài đọc I: 15 Tôi là Đa-ni-en, tâm trí tôi hoang mang vì những điều ấy, và những thị kiến trong đầu làm tôi xao xuyến. 16 Tôi đến gần một trong ...
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Sáu - Tuần 34 Thường Niên
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Sáu - Tuần 34 Thường Niên
/ 31 / Chứng Từ
Thứ Sáu - Tuần 34 Thường Niên  Bài đọc: Đaniel 7:2-14; Luca 21:29-33.   1/ Bài đọc I: 2 Theo như chính lời ông kể lại: Ban đêm, trong một thị kiến, tôi đang mải nhìn thì kìa: gió bốn phương trời khuấy động biển ...
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Năm - Lễ Tạ Ơn
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Năm - Lễ Tạ Ơn
/ 34 / Chứng Từ
Thứ Năm - Lễ Tạ Ơn, Tuần 34 Thường Niên Bài đọc: Sir 50:22-24; 1 Cor 1:3-9; Luca 17:11-19.   1/ Bài đọc I: 22 Giờ đây hãy chúc tụng Thiên Chúa muôn loài, Đấng đã làm những điều vĩ đại ở khắp nơi, Đấng đã làm cho đời sống chúng ta ...
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Tư - Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Tư - Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
/ 41 / Chứng Từ
THỨ THƯ, 24.11.2021 Các Thánh Tử Đạo Việt-nam   Bài đọc: 2 Macabê 7:1,20-23,27b-29; Rôma 8:31b-39; Luca 9:23-26. 1/ Bài đọc I (2 Mcb 7:1,20-23,27b-29): 1 Có bảy anh em bị bắt cùng với bà mẹ. Vua An-ti-ô-khô cho lấy roi và gân bò ...
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Ba - Tuần 34 Thường Niên
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Ba - Tuần 34 Thường Niên
/ 46 / Chứng Từ
Thứ Ba - Tuần 34 Thường Niên Bài đọc: Đaniel 2:31-45; Luca 21:5-11.   1/ Bài đọc I (Đn 2:31-45): 31 Tâu bệ hạ, ngài đã có một giấc chiêm bao. Giấc chiêm bao ấy như thế này: một pho tượng, một pho tượng lớn, sáng chói, đứng sừng ...
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Hai - Tuần 34 Thường Niên
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Hai - Tuần 34 Thường Niên
/ 33 / Chứng Từ
Thứ Hai - Tuần 34 Thường Niên Bài đọc: Đaniel 1:1-6,8-20; Luca 21:1-4.   1/ Bài đọc I (Đn 1:1-6,8-20): 1 Năm thứ ba, đời vua Giơ-hô-gia-kim cai trị xứ Giu-đa, vua xứ Ba-by-lon là Na-bu-cô-đô-nô-xo đến bao vây thành ...
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ:Chúa Nhật 34 - Năm B - Thường Niên - Lễ Chúa Kitô Vua
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ:Chúa Nhật 34 - Năm B - Thường Niên - Lễ Chúa Kitô Vua
/ 72 / Chứng Từ
Chúa Nhật 34 - Năm B - Thường Niên - Lễ Chúa Kitô Vua   Bài đọc: Đaniel 7:13-14; Khải Huyền 1:5-8; Gioan 18:33b-37. 1/ Bài đọc I (Đn 7:13-14): 13 Trong những thị kiến ban đêm, tôi mải nhìn thì kìa: có ai như một Con ...
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Bảy - Tuần 33 Thường Niên
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Bảy - Tuần 33 Thường Niên
/ 52 / Chứng Từ
Thứ Bảy - Tuần 33 - TN1 - Năm lẻ Bài đọc: 1 Macabê 6:1-13; Luca 20:27-40.   1/ Bài đọc I (1 Mcb 6:1-13): 1 Còn vua An-ti-ô-khô thì rảo khắp các miền thượng du. Vua nghe tin ở Ba-tư có thành Ê-ly-mai, một thành nổi tiếng vì nhiều ...
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Sáu - Tuần 33 Thường Niên
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Sáu - Tuần 33 Thường Niên
/ 52 / Chứng Từ
Thứ Sáu - Tuần 33 - TN1 - Năm lẻ Bài đọc: 1 Macabê 4:36-37,52-59; Luca 19:45-48.   1/ Bài đọc I (1 Mcb 4:36-37,52-59): 36 Bấy giờ ông Giu-đa và các anh em nói : "Này, kẻ thù của chúng ta đã bị đập tan, chúng ta hãy lên thanh ...