Tìm HiểuTìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Năm Tuần 27 Thường Niên
Tìm HiểuTìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Năm Tuần 27 Thường Niên / 31 / Chứng Từ
Thứ Năm – Tuần 27 – TN2 – Năm Chẵn.  Bài đọc: Gal 3:1-5; Lk 11:5-13. 1/ Bài đọc I: Hỡi những người Ga-lát ngu xuẩn, ai đã mê hoặc anh em là những người đã được thấy hình ảnh Đức Giê-su Ki-tô chịu đóng đinh vào thập giá phơi bày ra ...
Tìm HiểuTìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Tư Tuần 27 Thường Niên
Tìm HiểuTìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Tư Tuần 27 Thường Niên
/ 63 / Chứng Từ
Thứ Tư – Tuần 27 – TN2 – Năm Chẵn Bài đọc: Gal 2:1-2, 7-14; Lk 11:1-4. 1/ Bài đọc I: Đại hội ở Giê-ru-sa-lem             Rồi sau mười bốn năm, tôi lại lên Giê-ru-sa-lem một lần nữa ...
Tìm HiểuTìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Ba Tuần 27 Thường Niên
Tìm HiểuTìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Ba Tuần 27 Thường Niên
/ 65 / Chứng Từ
Thứ Ba - Kính Thánh Phanxicô Khó Khăn – Ngày 4 tháng 10 Kính Thánh Phanxicô Khó Khăn – Ngày 4 tháng 10 Bài đọc: Gal 6:14-18, Psa 16; Mt 11:25-30 1/ Bài đọc I: 14Ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì, ngoài thập giá Đức Giê-su Ki-tô, Chúa ...
Tìm HiểuTìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Hai Tuần 27 Thường Niên
Tìm HiểuTìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Hai Tuần 27 Thường Niên
/ 62 / Chứng Từ
Thứ Hai – Tuần 27 – TN2 – Năm Chẵn.  Bài đọc: Gal 1:6-12; Lk 10:25-37. 1/ Bài đọc I: Tôi lấy làm ngạc nhiên, khi thấy anh em trở mặt mau lẹ như thế với Đấng đã kêu gọi anh em nhờ ân sủng của Đức Ki-tô, để theo một Tin ...
Tìm HiểuTìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Chúa Nhật Tuần 27 Thường Niên
Tìm HiểuTìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Chúa Nhật Tuần 27 Thường Niên
/ 79 / Chứng Từ
Chúa Nhật 27 – Năm C – Thường Niên Bài đọc: Hab 1:2-3; 2:2-4; 2 Tim 1:6-8, 13-14; Lk 17:5-10. 1/ Bài đọc I: 2 Cho đến bao giờ, lạy ĐỨC CHÚA, con kêu cứu mà Ngài chẳng đoái nghe, con la lên: “Bạo tàn!” mà Ngài không cứu ...
Tìm HiểuTìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Bảy Tuần 26 Thường Niên
Tìm HiểuTìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Bảy Tuần 26 Thường Niên
/ 69 / Chứng Từ
Thứ Bảy – Tuần 26 – TN2 – Năm Chẵn Bài đọc: Job 42:1-3, 5-6, 12-16; Lk 10:17-24. 1/ Bài đọc I: Đọan kết của Sách Gióp Ông Gióp thưa với Đức Chúa: Con biết rằng việc gì Ngài cũng làm được, không có gì Ngài đã định trước mà lại không thành tựu. “Ai là ...
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Chúa Nhật Tuần 25 Thường Niên
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Chúa Nhật Tuần 25 Thường Niên
/ 214 / Chứng Từ
Chúa Nhật 25 – Năm C – Thường Niên Bài đọc: Amo 8:4-7; 1 Tim 2:1-8; Lk 16:1-13. 1/ Bài đọc I: 4 Hãy nghe đây, hỡi những ai đàn áp người cùng khổ và tiêu diệt kẻ nghèo hèn trong xứ. 5 Các ngươi thầm nghĩ: “Bao giờ ...
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Bảy Tuần 24 Thường Niên
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Bảy Tuần 24 Thường Niên
/ 150 / Chứng Từ
Thứ Bảy – Tuần 24 – TN2 Bài đọc: I Cor 15:35-37, 42-49; Lk 8:4-15. 1/ Bài đọc I: Nhưng có người sẽ nói: kẻ chết trỗi dậy thế nào? Họ lấy thân thể nào mà trở về? Đồ ngốc! Ngươi gieo cái gì, cái ấy phải chết mới được sống. Cái ngươi gieo ...
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Sáu Tuần 24 Thường Niên
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Sáu Tuần 24 Thường Niên
/ 162 / Chứng Từ
Thứ Sáu – Tuần 24 – TN2 – Năm Chẵn Bài đọc: I Cor 15:12-20; Lk 8:1-3. 1/ Bài đọc I: Nhưng nếu chúng tôi rao giảng rằng Đức Ki-tô đã từ cõi chết trỗi dậy, thì sao trong anh em có người lại nói: không có chuyện kẻ chết sống lại? Nếu kẻ chết ...
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Năm 15/09 Lễ Đức Mẹ Sầu Bi
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Năm 15/09 Lễ Đức Mẹ Sầu Bi
/ 162 / Chứng Từ
Lễ Đức Mẹ Sầu Bi – Ngày 15 tháng 9 Bài đọc: I Cor 11:17-26, 33 (ngày thường); Jn 19:25-27. 1/ Bài đọc I: Nhân lúc đưa ra các chỉ thị này, tôi chẳng khen anh em đâu, vì những buổi họp của anh em không đem lại lợi ích gì, mà chỉ gây hại. Thật ...
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Tư 14/09 Lễ Suy Tôn Thánh Gia
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Tư 14/09 Lễ Suy Tôn Thánh Gia
/ 159 / Chứng Từ
Lễ Suy Tôn Thánh Giá – September 14 Bài đọc: Num 21:4b-9; Phil 2:6-11; Jn 3:13-17 1/ Bài đọc I: Từ núi Ho, họ lên đường theo đường Biển Sậy, vòng qua lãnh thổ Êđôm; trong cuộc hành trình qua sa mạc, dân Ít-ra-en mất kiên nhẫn. Họ kêu trách ...
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Ba Tuần 24 Thường Niên
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Ba Tuần 24 Thường Niên
/ 181 / Chứng Từ
Thứ Ba – Tuần 24 – TN2 Bài đọc: I Cor 12:12-14, 27-31; Lk 7:11-17. 1/ Bài đọc I: Thật vậy, ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn là một thân thể, thì Đức Ki-tô ...
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Hai Tuần 24 Thường Niên
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Hai Tuần 24 Thường Niên
/ 144 / Chứng Từ
Thứ Hai Tuần 24 TN2, Năm Chẵn Bài đọc: I Cor 11:17-26, 33; Lk 7:1-10. 1/ Bài đọc I: Nhân lúc đưa ra các chỉ thị này, tôi chẳng khen anh em đâu, vì những buổi họp của anh em không đem lại lợi ích gì, mà chỉ gây hại. Thật thế, trước tiên tôi nghe rằng ...
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Chúa Nhật Tuần 24 Thường Niên
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Chúa Nhật Tuần 24 Thường Niên
/ 149 / Chứng Từ
Chủ Nhật 24 – Năm C – Thường Niên Bài đọc: Exo 32:7-11, 13-14; 1 Tim 1:12-17; Lk 15:1-10 (hay 1-32). 1/ Bài đọc I: 7 ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê: “Hãy đi xuống, vì dân ngươi đã hư hỏng rồi, dân mà ngươi đã đưa lên từ ...
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Bảy Tuần 23 Thường Niên
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Bảy Tuần 23 Thường Niên
/ 158 / Chứng Từ
Thứ Bảy – Tuần 23 – TN2 Bài đọc: I Cor 10:14-22; Lk 6:43-49. 1/ Bài đọc I: 14 Vì thế, anh em thân mến, hãy xa lánh việc thờ ngẫu tượng. 15 Tôi nói với anh em như nói với những người khôn ngoan hiểu biết; anh em hãy tự mình suy ...
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Sáu Tuần 23 Thường Niên
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Sáu Tuần 23 Thường Niên
/ 153 / Chứng Từ
Thứ Sáu – Tuần 23 – TN2 Bài đọc: I Cor 9:16-19, 22-27; Lk 6:39-42. 1/ Bài đọc I: 16 Thật vậy, đối với tôi, rao giảng Tin Mừng không phải là lý do để tự hào, mà đó là một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm. Khốn thân tôi nếu tôi không ...
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Năm 08/09 - Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Năm 08/09 - Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ
/ 149 / Chứng Từ
Kính Sinh Nhật Đức Mẹ Bài đọc: Mic 5:1-4a; Mt 1:1-16, 18-23. 1/ Bài đọc I: 1 Phần ngươi, hỡi Bê-lem Ép-ra-tha, ngươi nhỏ bé nhất trong các thị tộc Giu-đa, từ nơi ngươi, Ta sẽ cho xuất hiện một vị có sứ mạng thống lãnh Ít-ra-en. Nguồn gốc của ...
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Tư Tuần 23 Thường Niên
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Tư Tuần 23 Thường Niên
/ 140 / Chứng Từ
Thứ Tư – Tuần 23 – TN2 – Năm Chẵn Bài đọc: I Cor 7:25-31; Lk 6:20-26. 1/ Bài đọc I: 25 Về vấn đề độc thân, tôi không có chỉ thị nào của Chúa, nhưng tôi chỉ khuyên nhủ anh em với tư cách là người – nhờ Chúa thương – đáng được anh em ...