Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Bảy Tuần 6 Phục Sinh
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Bảy Tuần 6 Phục Sinh / 10 / Chứng Từ
Thứ Bảy – Tuần VI – PS Bài đọc: Acts 18:23-28: Jn 16:23-28.   1/ Bài đọc I: 23 Sau khi ở đó một thời gian, ông ra đi, lần lượt qua miền Ga-lát và Phy-ghi-a và làm cho tất cả các môn đệ được vững mạnh. 24 Có một người Do-thái ...
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Sáu Tuần 6 Phục Sinh
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Sáu Tuần 6 Phục Sinh
/ 23 / Chứng Từ
Thứ Sáu – Tuần VI – PS Bài đọc: Acts 18:9-18: Jn 16:20-23.   1/ Bài đọc I: 9 Một đêm, Chúa bảo ông Phao-lô trong một thị kiến: “Đừng sợ! Cứ nói đi, đừng làm thinh, 10 vì Thầy ở với anh; không ai tra tay hại anh được, vì Thầy ...
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Năm Tuần 6 Phục Sinh
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Năm Tuần 6 Phục Sinh
/ 36 / Chứng Từ
Thứ Năm – Tuần VI – PS Bài đọc: Acts 18:1-8: Jn 16:16-20.   1/ Bài đọc I: 1 Sau đó, ông Phao-lô rời A-thê-na đi Cô-rin-tô. 2 Tại đây, ông gặp một người Do-thái tên là A-qui-la, quê ở Pon-tô, vừa mới từ I-ta-li-a đến, cùng ...
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Tư Tuần 6 Phục Sinh
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Tư Tuần 6 Phục Sinh
/ 25 / Chứng Từ
Thứ Tư – Tuần VI – PS Bài đọc: Acts 17:15, 22-34, 18:1; Jn 16:12-15.   1/ Bài đọc I: 15 Các người tháp tùng đưa ông Phao-lô đến A-thê-na rồi từ đó trở về, mang theo lệnh bảo ông Xi-la và ông Ti-mô-thê phải đến với ông Phao-lô ...
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Ba Tuần 6 Phục Sinh
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Ba Tuần 6 Phục Sinh
/ 50 / Chứng Từ
Thứ Ba – Tuần VI – PS Bài đọc: Acts 16:22-34; Jn 16:5-11.   1/ Bài đọc I: 22 Đám đông nổi lên chống hai ông. Các quan toà, sau khi đã cho lột áo hai ông, thì ra lệnh đánh đòn. 23 Khi đã đánh nhừ tử, họ tống hai ông vào ngục, ...
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Hai Tuần 6 Phục Sinh
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Hai Tuần 6 Phục Sinh
/ 41 / Chứng Từ
Thứ Hai – Tuần VI – PS Bài đọc: Acts 16:11-15; Jn 15:25-16:4.   1/ Bài đọc I: 11 Xuống tàu ở Trô-a, chúng tôi đi thẳng đến đảo Xa-mốt-ra-kê, rồi hôm sau đến Nê-a-pô-li. 12 Từ đó chúng tôi đi Phi-líp-phê là thị trấn quan ...
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Chúa Nhật Tuần 6 Phục Sinh
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Chúa Nhật Tuần 6 Phục Sinh
/ 38 / Chứng Từ
Chúa Nhật VI – Năm C – Phục Sinh  Bài đọc: Acts 15:1-2, 22-29; Rev 21:10-14, 22-23; Jn 14:23-29. 1/ Bài đọc I: 1 Có những người từ miền Giu-đê đến dạy anh em rằng: “Nếu anh em không chịu phép cắt bì theo tục lệ Mô-sê, ...
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Bảy Tuần 5 Phục Sinh
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Bảy Tuần 5 Phục Sinh
/ 357 / Chứng Từ
Thứ Bảy – Tuần V – PS Bài đọc: Acts 16:1-10; Jn 15:18-21. 1/ Bài đọc I: 1 Ông đến Đéc-bê, rồi đến Lýt-ra. Ở đó có một môn đệ tên là Ti-mô-thê, mẹ là người Do-thái đã tin Chúa, còn cha là người Hy-lạp. 2 Ông được các anh em ở Lýt-ra và I-cô-ni-ô ...
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Sáu Tuần 5 Phục Sinh
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Sáu Tuần 5 Phục Sinh
/ 362 / Chứng Từ
Thứ Sáu – Tuần V – PS Bài đọc: Acts 15:22-31; Jn 15:12-17. 1/ Bài đọc I: 22 Bấy giờ các Tông Đồ và các kỳ mục, cùng với toàn thể Hội Thánh, quyết định chọn mấy người trong các ông, để phái đi An-ti-ô-khi-a với ông Phao-lô và ông Ba-na-ba. Đó là ông ...
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Năm Tuần 5 Phục Sinh
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Năm Tuần 5 Phục Sinh
/ 360 / Chứng Từ
Thứ Năm – Tuần V – PS Bài đọc: Acts 15:7-21; Jn 15:9-11. 1/ Bài đọc I: 7 Sau khi các ông đã tranh luận nhiều, ông Phê-rô đứng lên nói: “Thưa anh em, anh em biết: ngay từ những ngày đầu, Thiên Chúa đã chọn tôi giữa anh em, để các dân ngoại được nghe ...
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Tư Tuần 5 Phục Sinh
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Tư Tuần 5 Phục Sinh
/ 361 / Chứng Từ
Thứ Tư – Tuần V – PS Bài đọc: Acts 15:1-6; Jn 15:1-8. 1/ Bài đọc I: 1 Có những người từ miền Giu-đê đến dạy anh em rằng: “Nếu anh em không chịu phép cắt bì theo tục lệ Mô-sê, thì anh em không thể được cứu độ.” 2 Ông Phao-lô và ông Ba-na-ba chống đối ...
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Ba Tuần 5 Phục Sinh
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Ba Tuần 5 Phục Sinh
/ 370 / Chứng Từ
Thứ Ba – Tuần V – PS Bài đọc: Acts 14:19-28; Jn 14:27-31. 1/ Bài đọc I: 19 Bấy giờ có những người Do-thái từ An-ti-ô-khi-a và I-cô-ni-ô đến, thuyết phục được đám đông. Họ ném đá ông Phao-lô rồi lôi ông ra ngoài thành, vì tưởng ông đã chết. 20 Nhưng ...
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Hai Tuần 5 Phục Sinh
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Hai Tuần 5 Phục Sinh
/ 366 / Chứng Từ
Thứ Hai – Tuần V – PS Bài đọc: Acts 14:5-18; Jn 14:21-26. 1/ Bài đọc I: 5 Những người ngoại và những người Do-thái, cùng với các thủ lãnh của họ, mưu toan làm nhục và ném đá hai ông. 6 Biết thế, hai ông lánh sang các thành miền Ly-cao-ni-a là ...
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Chúa Nhật Tuần 5 Phục Sinh
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Chúa Nhật Tuần 5 Phục Sinh
/ 402 / Chứng Từ
Chúa Nhật V – Năm C – Phục Sinh  Bài đọc: Acts 14:20b-26; Rev 21:1-5a; Jn 13:31-33a, 34-35. 1/ Bài đọc I: Hôm sau, ông trẩy đi Đéc-bê cùng với ông Ba-na-ba. 21 Sau khi đã loan Tin Mừng cho thành ấy và nhận khá nhiều người làm môn đệ, hai ...
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Bảy Tuần 4 Phục Sinh
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Bảy Tuần 4 Phục Sinh
/ 353 / Chứng Từ
Thứ Bảy Tuần IV Phục Sinh Lễ Thánh Matthias Tông Đồ – ngày 14 tháng 5 Bài đọc: Acts 1:15-17, 20-26; Jn 15:9-17. 1/ Bài đọc I: 15 Trong những ngày ấy, ông Phê-rô đứng lên giữa các anh em – có khoảng một trăm hai mươi người đang họp mặt – ...
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Sáu Tuần 4 Phục Sinh
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Sáu Tuần 4 Phục Sinh
/ 354 / Chứng Từ
Thứ Sáu – Tuần IV – PS Bài đọc: Acts 13:26-33; Jn 14:1-6. 1/ Bài đọc I: 26 “Thưa anh em, là con cái thuộc dòng giống Áp-ra-ham, và thưa anh em đang hiện diện nơi đây, là những người kính sợ Thiên Chúa, lời cứu độ này được gửi tới ...
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Năm Tuần 4 Phục Sinh
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Năm Tuần 4 Phục Sinh
/ 360 / Chứng Từ
Thứ Năm – Tuần IV – PS Bài đọc: Acts 13:13-25; Jn 13:16-21. 1/ Bài đọc I: 13 Từ Pa-phô, ông Phao-lô và các bạn đồng hành vượt biển đến Péc-ghê miền Pam-phy-li-a. Nhưng ông Gio-an bỏ các ông mà về Giê-ru-sa-lem. 14 Còn hai ông thì ...
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Tư Tuần 4 Phục Sinh
Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Tư Tuần 4 Phục Sinh
/ 370 / Chứng Từ
Thứ Tư – Tuần IV – PS Bài đọc: Acts 12:24-13:5; Jn 12:44-50. 1/ Bài đọc I: 24 Trong khi ấy, lời Thiên Chúa vẫn lan tràn và phát triển. 25 Còn ông Ba-na-ba và ông Sao-lô, sau khi đã chu toàn công việc phục vụ tại Giê-ru-sa-lem thì ...