Tìm Hiểu Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Năm Tuần 5 Thường Niên
Tìm Hiểu Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Năm Tuần 5 Thường Niên / 151 / Chứng Từ
Thứ Năm – Tuần 5 – TN1 – Năm lẻ Bài đọc: Gen 2:18-25; Mk 7:24-30. 1/ Bài đọc I: 18 Đức Chúa là Thiên Chúa phán: “Con người ở một mình thì không tốt. Ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng với nó. 19 Đức Chúa là Thiên Chúa lấy đất ...
Tìm Hiểu Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Tư Tuần 5 Thường Niên
Tìm Hiểu Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Tư Tuần 5 Thường Niên
/ 167 / Chứng Từ
Thứ Tư – Tuần 5 – TN1 – Năm lẻ Bài đọc: Gen 2:5-9, 15-17; Mk 7:14-23. 1/ Bài đọc I: 5 Ngày Đức Chúa là Thiên Chúa làm ra đất và trời, chưa có bụi cây ngoài đồng nào trên mặt đất, chưa có đám cỏ ngoài đồng nào mọc lên, vì Đức Chúa là ...
Tìm Hiểu Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Ba Tuần 5 Thường Niên
Tìm Hiểu Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Ba Tuần 5 Thường Niên
/ 146 / Chứng Từ
Thứ Ba – Tuần 5 – TN1 – Năm lẻ Bài đọc: Gen 1:20 – 2:4; Mk 7:1-13. 1/ Bài đọc I: 20 Thiên Chúa phán: “Nước phải sinh ra đầy dẫy những sinh vật lúc nhúc, và loài chim phải bay lượn trên mặt đất, dưới vòm trời.” 21 Thiên Chúa ...
Tìm Hiểu Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Hai Tuần 5 Thường Niên
Tìm Hiểu Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Hai Tuần 5 Thường Niên
/ 141 / Chứng Từ
Thứ Hai – Tuần 5 – TN1 – Năm lẻ Bài đọc: Gen 1:1-19; Mk 6:53-56. 1/ Bài đọc I: 1 Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất. 2 Đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm, và thần khí Thiên Chúa bay lượn ...
Tìm Hiểu Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Chúa Nhật Tuần 5 Thường Niên
Tìm Hiểu Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Chúa Nhật Tuần 5 Thường Niên
/ 142 / Chứng Từ
Chúa Nhật 5 – Năm A – Thường Niên  Bài đọc: Isa 58:7-10; 1 Cor 2:1-5; Mt 5:13-16. 1/ Bài đọc I: 6 Cách ăn chay mà Ta ưa thích chẳng phải là chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ; thấy ai mình ...
Tìm Hiểu Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Bảy Tuần 4 Thường Niên
Tìm Hiểu Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Bảy Tuần 4 Thường Niên
/ 140 / Chứng Từ
Thứ Bảy - Tuần 4 - Mùa Thường Niên Bài đọc: Heb 13:15-17, 20-21; I Kgs 3:4-13; Mk 6:30-34   1/ Bài đọc I (năm lẻ): 15 Vậy nhờ Người, chúng ta hãy luôn luôn dùng lời ngợi khen làm lễ tế dâng lên Thiên Chúa, tức là dùng miệng lưỡi ...
Tìm Hiểu Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Sáu Tuần 4 Thường Niên
Tìm Hiểu Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Sáu Tuần 4 Thường Niên
/ 138 / Chứng Từ
Thứ Sáu - Tuần 4 - Mùa Thường Niên Bài đọc: Heb 13:1-8; Sir 47:2-13; Mk 6:14-29   1/ Bài đọc I (năm lẻ): 1 Anh em hãy giữ mãi tình huynh đệ. 2 Anh em đừng quên tỏ lòng hiếu khách, vì nhờ vậy, có những người đã được tiếp ...
Tìm Hiểu Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Năm Tuần 4 Thường Niên
Tìm Hiểu Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Năm Tuần 4 Thường Niên
/ 135 / Chứng Từ
Thứ Năm - Tuần 4 - Mùa Thường Niên Bài đọc: I Kgs 2:1-4, 10-12; Mk 6:7-13   1/ Bài đọc I (I Kgs 2:1-4, 10-12): 1 Khi thấy mình đã gần đất xa trời, vua Đa-vít truyền dạy Sa-lô-môn con mình rằng: 2 "Cha sắp bước vào đoạn đường mà ...
Tìm Hiểu Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Tư Tuần 4 Thường Niên
Tìm Hiểu Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Tư Tuần 4 Thường Niên
/ 135 / Chứng Từ
Thứ Tư – Tuần 4 – TN1 – Năm lẻ Bài đọc: Heb 12:4-7, 11-15; Mk 6:1-6. 1/ Bài đọc I: 4 Quả thật, trong cuộc chiến đấu với tội lỗi, anh em chưa chống trả đến mức đổ máu đâu. Thiên Chúa lấy tình cha mà giáo dục 5 Anh em đã quên lời ...
Tìm Hiểu Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Ba Tuần 4 Thường Niên
Tìm Hiểu Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Ba Tuần 4 Thường Niên
/ 133 / Chứng Từ
Thứ Ba - Tuần 4 - Mùa Thường Niên Bài đọc: Heb 12:1-4; II Sam 18:9-10, 14b, 24-25a, 30 - 19:3; Mk 5:21-43   1/ Bài đọc I (năm lẻ): 1 Như thế, phần chúng ta, được ngần ấy nhân chứng đức tin như đám mây bao quanh, chúng ta hãy cởi ...
Tìm Hiểu Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Hai Tuần 4 Thường Niên
Tìm Hiểu Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Hai Tuần 4 Thường Niên
/ 121 / Chứng Từ
Thứ Hai - Tuần 4 - Mùa Thường Niên Bài đọc: Heb 11:32-40; II Sam 15:13-14, 30, 16:5-13a; Mk 5:1-20   1/ Bài đọc I (năm lẻ): 32 Tôi còn phải nói gì nữa đây? Tôi sợ không có đủ thời giờ để kể truyện các ông Ghít-ôn, Ba-rắc, Sam-sôn, ...
Tìm Hiểu Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Chúa Nhật Tuần 4 Thường Niên
Tìm Hiểu Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Chúa Nhật Tuần 4 Thường Niên
/ 77 / Chứng Từ
Chúa Nhật 4 – Năm A – Thường Niên Bài đọc: Sop 2:3; 3:12-13; 1 Cor 1:26-31; Mt 5:1-12a. 1/ Bài đọc I: 3 Hỡi tất cả những ai nghèo hèn trong xứ sở, những kẻ thi hành mệnh lệnh của ĐỨC CHÚA, anh em hãy tìm kiếm Người; hãy tìm sự công ...
Tìm Hiểu Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Bảy Tuần 3 Thường Niên
Tìm Hiểu Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Bảy Tuần 3 Thường Niên
/ 77 / Chứng Từ
Thứ Bảy - Tuần 3 Mùa Thường Niên Bài đọc: Heb 11:1-2, 8-19; 2 Sam 12:1-7a, 10-17; Mc 4:35-41   1/ Bài đọc I (năm lẻ): 1 Đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy. 2 Nhờ đức tin ...
Tìm Hiểu Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Sáu Tuần 3 Thường Niên
Tìm Hiểu Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Sáu Tuần 3 Thường Niên
/ 126 / Chứng Từ
Thứ Sáu – Tuần 3 – TN1 – Năm lẻ Bài đọc: Heb 10:32-39; Mk 4:26-34. 1/ Bài đọc I: 32 Xin anh em nhớ lại những ngày đầu: lúc vừa được ơn chiếu sáng, anh em đã phải đối phó với bao nỗi đau khổ dồn dập. 33 Khi thì anh em bị sỉ nhục ...
Tìm Hiểu Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Năm Tuần 3 Thường Niên
Tìm Hiểu Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Năm Tuần 3 Thường Niên
/ 121 / Chứng Từ
Thứ Năm - Tuần III Mùa Thường Niên Bài đọc: Heb 10:19-25; 2 Sam 7:18-19, 24-29; Mc 4:21-25   1/ Bài đọc I (năm lẻ): 19 Vậy, thưa anh em, nhờ máu Đức Giê-su đã đổ ra, chúng ta được mạnh dạn bước vào cung thánh. 20 Người đã mở ...
Tìm Hiểu Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Tư Tuần 3 Thường Niên
Tìm Hiểu Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Tư Tuần 3 Thường Niên
/ 117 / Chứng Từ
Lễ Thánh Phaolô - Tông đổ trở lại\ Bài đọc: Acts 22:3-16; Mc 16:15-18 1/ Bài Đọc I: 3 "Tôi là người Do-thái, sinh ở Tác-xô miền Ki-li-ki-a, nhưng tôi đã được nuôi dưỡng tại thành này; dưới chân ông Ga-ma-li-ên, tôi đã được giáo dục để ...
Tìm Hiểu Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Ba Tuần 3 Thường Niên
Tìm Hiểu Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Ba Tuần 3 Thường Niên
/ 137 / Chứng Từ
Thứ Ba – Tuần 3 – Thường Niên   Bài đọc: Heb 10:1-10; Mk 3:31-35. 1/ Bài đọc I: 1 Lề Luật chỉ phác hoạ lờ mờ những phúc lộc của thế giới tương lai, chứ không phản ánh chính xác những thực tại đó. Cho nên, Lề Luật không bao giờ ...
Tìm Hiểu Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Hai Tuần 3 Thường Niên
Tìm Hiểu Tìm Hiểu Lời Chúa Trong Thánh Lễ: Thứ Hai Tuần 3 Thường Niên
/ 114 / Chứng Từ
Thứ Hai - Tuần 3 Mùa Thường Niên Bài đọc: Heb 9:15, 24-28; 2 Sam 5:1-7, 10; Mc 3:22-30   1/ Bài đọc I (năm lẻ): 15 Bởi vậy, Người là trung gian của một Giao Ước Mới, lấy cái chết của mình mà chuộc tội lỗi người ta đã phạm trong thời ...