07/11/2016
1211

Hôm nay (07.11.2016), Linh mục Đặc trách FX Trần Kim Ngọc, OP., lên đường hành trình về Miền Trung với những công việc: cứu trợ đồng bào bị lũ lụt, rao giảng Kinh Mân Côi và một số công việc khác...

Xin quý vị hiệp ý cầu nguyện cho chuyến đi được kết quả tốt đẹp.

Đặc trách Kinh Mân Côi - Dòng Đa Minh Việt Nam
Hội Mân Côi Việt Nam

Lm. FX. Trần Kim Ngọc, OP.

114.864864865135.135135135250