26/04/2020
1723

Chương Trình: LẦN CHUỖI MÂN CÔI, 21g00 Thứ Tư, ngày 29.04.2020
 
THƯ CỦA TỔNG THƯ KÝ
 
Kính gửi: Quý cha Giám tỉnh và quý cha Phụ tỉnh,
 
Đây là sáng kiến của Đặc trách Cổ võ Kinh Mân Côi Dòng trong giai đoạn khó khăn này.
 
Tôi muốn nhân cơ hội này để thông tri cho quý cha, vì lý do là công ty phụ trách về kỹ thuật làm web tạm thời đóng cửa, nên Catalogus 2020 bị chậm trễ, xin quý cha cố gắng kiên trì chờ đợi nhé, tôi xin cảm ơn quý cha. Chúng tôi sẽ rất vui mừng khi nhận được bản điện tử Catagolus 2020 của tỉnh dòng quý cha. Sau này, khi mọi chuyện bắt đầu hoạt động lại bình thường, cộng đoàn Curia chúng tôi gồm có 20 người sẽ rất vui mừng nếu nhận được bản sao Catalogus 2020 của tỉnh dòng quý cha gửi qua email này.
 
Xin chân thành cảm ơn quý cha.
 
Nguyện xin Đức Mẹ Truyền Tin gìn giữ chở che tất cả chúng ta.
 
Fr. Jean-Ariel BAUZA SALINAS O.P.,
Tng Thư
 *******************
 
GIỚI THIỆU VỀ CHƯƠNG TRÌNH
 
Anh chị em hãy cùng nhau hiệp ý nguyện Kinh Mân Côi với 5 Mầu Nhiệm Mùa Sáng vào lúc 21g00 (theo giờ địa phương) Thứ Tư, ngày 29.04.2020, trong các cộng đoàn và tại tư gia. Nếu có thể được, xin truyền trực tiếp rồi chia sẻ qua các phương tiện truyền thông đại chúng.

Vào ngày lễ nhớ thánh Catarina Siena, tất cả mọi thành phần trong Gia Đình Đa Minh, cũng như bạn bè và thân hữu của Gia Đình Đa Minh, trên toàn thế giới sẽ cùng nhau hiệp ý nguyện Kinh Mân Côi để phòng chống dịch bệnh Covid-19:
 
Chúng ta cùng cầu xin cho mọi người được bảo vệ và được chữa lành: các bệnh nhân; các y bác sĩ; những người chăm sóc các bệnh nhân; các gia đình của các bệnh nhân; những người đang chịu thiệt hại về kinh tế, xã hội và tâm lý.
 
Sau mỗi chục kinh, xin đọc Lời Nguyện Fatima:
 
“Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. Xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.”

- Tu sĩ Lawrence Lew O.P.,
Tổng Đặc trách Cổ võ Kinh Mân Côi
 *******************
 
LỜI HIỆU TRIỆU: TOÀN THỂ GIA ĐÌNH ĐA MINH CÙNG LẦN CHUỖI MÂN CÔI
 
21g00, ngày 29.04.2020
5 Mầu Nhiệm Mùa Sáng
 
“Tôi tha thiết mời gọi toàn thể Gia Đình Đa Minh – các nam tu sĩ, các nữ đan sĩ, các nữ tu sĩ, huynh đoàn giáo dân, các tu hội đời, các huynh đoàn linh mục và giới trẻ - khắp nơi trên toàn thế giới cùng hiệp ý nguyện Kinh Mân Côi, theo chương trình được tu sĩ Lawrence Lew O.P., - Tu sĩ Đặc trách Cổ võ Kinh Mân Côi của Dòng, - soạn sẵn.”
- Tu sĩ Gerard Timoner O.P.,
Tổng quyền
114.864864865135.135135135250