10/02/2020
7145
THÔNG CÁO BÁO CHÍ
(về việc bổ nhiệm Tổng đặc trách Kinh Mân Côi - Hội Mân Côi Việt Nam trực thuộc Dòng Đa Minh Việt Nam).
Tỉnh Hội Dòng Đa Minh Việt Nam đã diễn ra tại Biên Hoà từ ngày 08.12.2019 đến ngày 23.12.2019 để bầu Giám Tỉnh và các chức vụ khác trong Tỉnh Dòng. Trong kỳ họp này, Tỉnh Hội đã cắt cử Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP., làm Tổng đặc trách cổ võ Kinh Mân Côi của Dòng Đa Minh Việt Nam với nhiệm kỳ thứ III từ cuối tháng 12.2019 - 2023. Như thế, Linh mục FX. Trần Kim Ngọc được tái bổ nhiệm làm Đặc trách nhiệm kỳ thứ III (cả 3 lần liên tiếp).
Ghi chú:
Xin coi thêm THƯ CÔNG BỐ các CHỨC VỤ trong TỈNH DÒNG ĐA MINH VIỆT NAM
114.864864865135.135135135250