10/09/2021
1120
TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN làm tông đồ cho ĐỨC MẸ MÂN CÔI

++ Nhu cầu khẩn
Nhằm đáp ứng nhu cầu khẩn thiết của việc cầu nguyện cho số phận đời đời của loài người, cho bình an thi hành sứ vụ của Giáo Hội và cho sự tồn vong của thế giới trong giai đoạn khó khăn dịch bệnh này, Ban cổ võ Kinh Mân Côi trực thuộc Dòng Đa Minh Việt Nam mời gọi quý vị có lòng nhiệt tâm, cộng tác trong việc quảng bá sứ điệp và lời mời gọi của Đức Mẹ là “LẦN HẠT MÂN CÔI” hằng ngày.
 
++ Điều kiện đăng ký
1/ Bất kỳ người công giáo nào có khả năng một ít về facebook đều có thể cộng tác với chúng tôi trong việc rao truyền Kinh Mân Côi.
2/ Có lòng nhiệt tình, cộng tác trong việc mời gọi người thân, bạn bè… vào Nhóm – Hội Mân Côi.

++ Đăng ký
1/ Email: kinhmancoi.net@gmail.com ;
2/ nhắn tin qua sđt: 0988560042

Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP.
Đặc trách Cổ võ Kinh Mân Côi
Dòng Đa Minh Việt Nam
114.864864865135.135135135250