20/04/2017
4062
Quý vị muốn xin cầu nguyện, xin ghi vào các ô ở dưới theo như ý của quý vị. Sau khi viết xong ý cầu nguyện, xin quý vị nhấn vào nút "Gửi" (Send) ở dưới cùng của biểu mẫu, ý cầu nguyện của quý vị được gửi về cho Linh mục Tổng đặc trách Hội Mân Côi Việt Nam, chúng tôi xin hiệp ý cầu nguyện cho quý vị trong các giờ kinh nguyện và thánh lễ hằng ngày.
(Lưu ý: chúng tôi nhận được ý chỉ của quý vị, chúng tôi hiệp ý cầu nguyện, chứ không trả lời qua email hay ở đây).

114.864864865135.135135135250