Ngày 27 - Tuần Cửu Nhật 54 Ngày Kính Đức Mẹ Mân Côi: 04.12.2021
Ngày 27 - Tuần Cửu Nhật 54 Ngày Kính Đức Mẹ Mân Côi: 04.12.2021 / 5 / Đền Tạ Mẹ
NGÀY 27 - TUẦN CỬU NHẬT 54 NGÀY KÍNH ĐỨC MẸ MÂN CÔI Thứ Bảy, ngày 04.12.2021: NĂM SỰ THƯƠNG   Lưu ý: Nên QUỲ trước ảnh tượng Đức Mẹ để làm giờ cầu nguyện trong suốt cả TUẦN CỬU NHẬT I. KHAI MẠC LÀM DẤU THÁNH GIÁ (vừa làm dấu và đọc) X. Lạy ...
Ngày 26 - Tuần Cửu Nhật 54 Ngày Kính Đức Mẹ Mân Côi: 03.12.2021
Ngày 26 - Tuần Cửu Nhật 54 Ngày Kính Đức Mẹ Mân Côi: 03.12.2021
/ 213 / Đền Tạ Mẹ
NGÀY 26 - TUẦN CỬU NHẬT 54 NGÀY KÍNH ĐỨC MẸ MÂN CÔI Thứ Sáu, ngày 03.12.2021: NĂM SỰ SÁNG   Lưu ý: Nên QUỲ trước ảnh tượng Đức Mẹ để làm giờ cầu nguyện trong suốt cả TUẦN CỬU NHẬT I. KHAI MẠC LÀM DẤU THÁNH GIÁ (vừa làm dấu và đọc) X. Lạy Chúa ...
Ngày 25 - Tuần Cửu Nhật 54 Ngày Kính Đức Mẹ Mân Côi: 02.12.2021
Ngày 25 - Tuần Cửu Nhật 54 Ngày Kính Đức Mẹ Mân Côi: 02.12.2021
/ 266 / Đền Tạ Mẹ
NGÀY 25 - TUẦN CỬU NHẬT 54 NGÀY KÍNH ĐỨC MẸ MÂN CÔI Thứ Năm, ngày 02.12.2021: NĂM SỰ VUI   Lưu ý: Nên QUỲ trước ảnh tượng Đức Mẹ để làm giờ cầu nguyện trong suốt cả TUẦN CỬU NHẬT I. KHAI MẠC LÀM DẤU THÁNH GIÁ (vừa làm dấu và đọc) X. Lạy Chúa ...
Ngày 24 - Tuần Cửu Nhật 54 Ngày Kính Đức Mẹ Mân Côi: 01.12.2021
Ngày 24 - Tuần Cửu Nhật 54 Ngày Kính Đức Mẹ Mân Côi: 01.12.2021
/ 248 / Đền Tạ Mẹ
NGÀY 24 - TUẦN CỬU NHẬT 54 NGÀY KÍNH ĐỨC MẸ MÂN CÔI Thứ Tư, ngày 01.12.2021: NĂM SỰ MỪNG   Lưu ý: Nên QUỲ trước ảnh tượng Đức Mẹ để làm giờ cầu nguyện trong suốt cả TUẦN CỬU NHẬT I. KHAI MẠC LÀM DẤU THÁNH GIÁ (vừa làm dấu và đọc) X. Lạy Chúa ...
Ngày 23 - Tuần Cửu Nhật 54 Ngày Kính Đức Mẹ Mân Côi: 30.11.2021
Ngày 23 - Tuần Cửu Nhật 54 Ngày Kính Đức Mẹ Mân Côi: 30.11.2021
/ 300 / Đền Tạ Mẹ
NGÀY 23 - TUẦN CỬU NHẬT 54 NGÀY KÍNH ĐỨC MẸ MÂN CÔI Thứ Ba, ngày 30.11.2021: NĂM SỰ THƯƠNG   Lưu ý: Nên QUỲ trước ảnh tượng Đức Mẹ để làm giờ cầu nguyện trong suốt cả TUẦN CỬU NHẬT I. KHAI MẠC LÀM DẤU THÁNH GIÁ (vừa làm dấu và đọc) X. Lạy ...
Ngày 22 - Tuần Cửu Nhật 54 Ngày Kính Đức Mẹ Mân Côi: 29.11.2021
Ngày 22 - Tuần Cửu Nhật 54 Ngày Kính Đức Mẹ Mân Côi: 29.11.2021
/ 314 / Đền Tạ Mẹ
NGÀY 22 - TUẦN CỬU NHẬT 54 NGÀY KÍNH ĐỨC MẸ MÂN CÔI Thứ Hai, ngày 29.11.2021: NĂM SỰ SÁNG   Lưu ý: Nên QUỲ trước ảnh tượng Đức Mẹ để làm giờ cầu nguyện trong suốt cả TUẦN CỬU NHẬT I. KHAI MẠC LÀM DẤU THÁNH GIÁ (vừa làm dấu và đọc) X. Lạy Chúa ...
Ngày 21 - Tuần Cửu Nhật 54 Ngày Kính Đức Mẹ Mân Côi: 28.11.2021
Ngày 21 - Tuần Cửu Nhật 54 Ngày Kính Đức Mẹ Mân Côi: 28.11.2021
/ 271 / Đền Tạ Mẹ
NGÀY 21 - TUẦN CỬU NHẬT 54 NGÀY KÍNH ĐỨC MẸ MÂN CÔI Chúa Nhật, ngày 28.11.2021: NĂM SỰ VUI   Lưu ý: Nên QUỲ trước ảnh tượng Đức Mẹ để làm giờ cầu nguyện trong suốt cả TUẦN CỬU NHẬT I. KHAI MẠC LÀM DẤU THÁNH GIÁ (vừa làm dấu và đọc) X. Lạy ...
Ngày 20 - Tuần Cửu Nhật 54 Ngày Kính Đức Mẹ Mân Côi: 27.11.2021
Ngày 20 - Tuần Cửu Nhật 54 Ngày Kính Đức Mẹ Mân Côi: 27.11.2021
/ 282 / Đền Tạ Mẹ
NGÀY 20- TUẦN CỬU NHẬT 54 NGÀY KÍNH ĐỨC MẸ MÂN CÔI Thứ Bảy, ngày 27.11.2021: NĂM SỰ MỪNG   Lưu ý: Nên QUỲ trước ảnh tượng Đức Mẹ để làm giờ cầu nguyện trong suốt cả TUẦN CỬU NHẬT I. KHAI MẠC LÀM DẤU THÁNH GIÁ (vừa làm dấu và đọc) X. Lạy Chúa ...
Ngày 19 - Tuần Cửu Nhật 54 Ngày Kính Đức Mẹ Mân Côi: 26.11.2021
Ngày 19 - Tuần Cửu Nhật 54 Ngày Kính Đức Mẹ Mân Côi: 26.11.2021
/ 269 / Đền Tạ Mẹ
NGÀY 19- TUẦN CỬU NHẬT 54 NGÀY KÍNH ĐỨC MẸ MÂN CÔI Thứ Sáu, ngày 26.11.2021: NĂM SỰ THƯƠNG   Lưu ý: Nên QUỲ trước ảnh tượng Đức Mẹ để làm giờ cầu nguyện trong suốt cả TUẦN CỬU NHẬT I. KHAI MẠC LÀM DẤU THÁNH GIÁ (vừa làm dấu và đọc) X. Lạy ...
Ngày 18 - Tuần Cửu Nhật 54 Ngày Kính Đức Mẹ Mân Côi: 25.11.2021
Ngày 18 - Tuần Cửu Nhật 54 Ngày Kính Đức Mẹ Mân Côi: 25.11.2021
/ 267 / Đền Tạ Mẹ
NGÀY 18 - TUẦN CỬU NHẬT 54 NGÀY KÍNH ĐỨC MẸ MÂN CÔI Thứ Năm, ngày 25.11.2021: NĂM SỰ SÁNG   Lưu ý: Nên QUỲ trước ảnh tượng Đức Mẹ để làm giờ cầu nguyện trong suốt cả TUẦN CỬU NHẬT I. KHAI MẠC LÀM DẤU THÁNH GIÁ (vừa làm dấu và đọc) X. Lạy Chúa ...
Ngày 17 - Tuần Cửu Nhật 54 Ngày Kính Đức Mẹ Mân Côi: 24.11.2021
Ngày 17 - Tuần Cửu Nhật 54 Ngày Kính Đức Mẹ Mân Côi: 24.11.2021
/ 281 / Đền Tạ Mẹ
NGÀY 17 - TUẦN CỬU NHẬT 54 NGÀY KÍNH ĐỨC MẸ MÂN CÔI Thứ Tư, ngày 24.11.2021: NĂM SỰ VUI   Lưu ý: Nên QUỲ trước ảnh tượng Đức Mẹ để làm giờ cầu nguyện trong suốt cả TUẦN CỬU NHẬT I. KHAI MẠC LÀM DẤU THÁNH GIÁ (vừa làm dấu và đọc) X. Lạy Chúa ...
Ngày 16 - Tuần Cửu Nhật 54 Ngày Kính Đức Mẹ Mân Côi: 23.11.2021
Ngày 16 - Tuần Cửu Nhật 54 Ngày Kính Đức Mẹ Mân Côi: 23.11.2021
/ 286 / Đền Tạ Mẹ
NGÀY 16 - TUẦN CỬU NHẬT 54 NGÀY KÍNH ĐỨC MẸ MÂN CÔI Thứ Ba, ngày 23.11.2021: NĂM SỰ MỪNG Lưu ý: Nên QUỲ trước ảnh tượng ĐỨC MẸ  để làm giờ cầu nguyện này trong suốt cả TUẦN CỬU NHẬT. I. KHAI MẠC LÀM DẤU THÁNH GIÁ (vừa làm dấu vừa ...
Ngày 15 - Tuần Cửu Nhật 54 Ngày Kính Đức Mẹ Mân Côi: 22.11.2021
Ngày 15 - Tuần Cửu Nhật 54 Ngày Kính Đức Mẹ Mân Côi: 22.11.2021
/ 234 / Đền Tạ Mẹ
NGÀY 15 - TUẦN CỬU NHẬT 54 NGÀY KÍNH ĐỨC MẸ MÂN CÔI Thứ Hai, ngày 22.11.2021: NĂM SỰ THƯƠNG Lưu ý: Nên QUỲ trước ảnh tượng ĐỨC MẸ  để làm giờ cầu nguyện này trong suốt cả TUẦN CỬU NHẬT. I. KHAI MẠC LÀM DẤU THÁNH GIÁ (vừa làm dấu vừa ...
Ngày 14 - Tuần Cửu Nhật 54 Ngày Kính Đức Mẹ Mân Côi: 21.11.2021
Ngày 14 - Tuần Cửu Nhật 54 Ngày Kính Đức Mẹ Mân Côi: 21.11.2021
/ 320 / Đền Tạ Mẹ
NGÀY 14 - TUẦN CỬU NHẬT 54 NGÀY KÍNH ĐỨC MẸ MÂN CÔI Chúa Nhật, ngày 21.11.2021: NĂM SỰ SÁNG Lưu ý: Nên QUỲ trước ảnh tượng ĐỨC MẸ  để làm giờ cầu nguyện này trong suốt cả TUẦN CỬU NHẬT. I. KHAI MẠC LÀM DẤU THÁNH GIÁ (vừa làm dấu vừa ...
Ngày 13 - Tuần Cửu Nhật 54 Ngày Kính Đức Mẹ Mân Côi: 20.11.2021
Ngày 13 - Tuần Cửu Nhật 54 Ngày Kính Đức Mẹ Mân Côi: 20.11.2021
/ 294 / Đền Tạ Mẹ
NGÀY 13 - TUẦN CỬU NHẬT 54 NGÀY KÍNH ĐỨC MẸ MÂN CÔI Thứ Bảy, ngày 20.11.2021: NĂM SỰ VUI Lưu ý: Nên QUỲ trước ảnh tượng ĐỨC MẸ  để làm giờ cầu nguyện này trong suốt cả TUẦN CỬU NHẬT. I. KHAI MẠC LÀM DẤU THÁNH GIÁ (vừa làm dấu vừa ...
Ngày 12 - Tuần Cửu Nhật 54 Ngày Kính Đức Mẹ Mân Côi: 19.11.2021
Ngày 12 - Tuần Cửu Nhật 54 Ngày Kính Đức Mẹ Mân Côi: 19.11.2021
/ 331 / Đền Tạ Mẹ
NGÀY 12 - TUẦN CỬU NHẬT 54 NGÀY KÍNH ĐỨC MẸ MÂN CÔI Thứ Sáu, ngày 19.11.2021: NĂM SỰ MỪNG Lưu ý: Nên QUỲ trước ảnh tượng ĐỨC MẸ  để làm giờ cầu nguyện này trong suốt cả TUẦN CỬU NHẬT. I. KHAI MẠC LÀM DẤU THÁNH GIÁ (vừa làm dấu vừa ...
Ngày 11 - Tuần Cửu Nhật 54 Ngày Kính Đức Mẹ Mân Côi: 18.11.2021
Ngày 11 - Tuần Cửu Nhật 54 Ngày Kính Đức Mẹ Mân Côi: 18.11.2021
/ 377 / Đền Tạ Mẹ
NGÀY 11 - TUẦN CỬU NHẬT 54 NGÀY KÍNH ĐỨC MẸ MÂN CÔI Thứ Năm, ngày 18.11.2021: NĂM SỰ THƯƠNG Lưu ý: Nên QUỲ trước ảnh tượng ĐỨC MẸ  để làm giờ cầu nguyện này trong suốt cả TUẦN CỬU NHẬT. I. KHAI MẠC LÀM DẤU THÁNH GIÁ (vừa làm dấu vừa ...
Ngày 10 - Tuần Cửu Nhật 54 Ngày Kính Đức Mẹ Mân Côi: 17.11.2021
Ngày 10 - Tuần Cửu Nhật 54 Ngày Kính Đức Mẹ Mân Côi: 17.11.2021
/ 449 / Đền Tạ Mẹ
NGÀY 10 - TUẦN CỬU NHẬT 54 NGÀY KÍNH ĐỨC MẸ MÂN CÔI Thứ Tư, ngày 17.11.2021: NĂM SỰ SÁNG Lưu ý: Nên QUỲ trước ảnh tượng ĐỨC MẸ  để làm giờ cầu nguyện này trong suốt cả TUẦN CỬU NHẬT. I. KHAI MẠC LÀM DẤU THÁNH GIÁ (vừa làm dấu vừa ...