02/01/2016
4693
Nguồn gốc
 
Sự Sùng Kính trong những Thứ Bảy Đầu Tháng cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria đã được đề cập lần đầu tiên do Đức Mẹ Fatima vào ngày 13 tháng 7 năm 1917. Sau khi cho ba trẻ em, Francisco, Jacinta and Lucia, thấy thị kiến về hỏa ngục, Mẹ đã nói: "Các con vừa nhìn thấy hỏa ngục nơi các linh hồn tội lỗi rơi xuống. Để cứu họ, Thiên Chúa muốn thiết lập trên thế giới sự Sùng Kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ. Nếu những gì Mẹ nói cho các con được thực hiện, nhiều linh hồn sẽ được cứu và sẽ có hoà bình... Mẹ sẽ đến và yêu cầu... Sự kết hợp việc đền tạ vào những ngày Thứ Bảy đầu tháng..." 
 
Tám năm sau đó, vào ngày 10 tháng 12 năm 1925, Đức Mẹ và Chúa Giêsu Hài Đồng đã hiện đến Lucia, thị nhân chứng kiến sự hiện ra ở Fatima còn sống sót cuối cùng, tại dòng tu ở Pontevedra, Tây Ban Nha. Đức Mẹ đã đặt tay trên vai Lucia và để lộ ra một trái tim bị đeo vòng gai nhọn. 

Chúa Giêsu Hài Đồng đã phán: "Hãy thương hại Trái Tim Đức Mẹ Cực Thánh của Mẹ các con đã bị bao phủ bởi những gai nhọn do loài người vô ơn đâm xuyên qua từng giây phút, và vì không ai làm việc đền tạ..."

Làm việc Sùng Kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria như thế nào?
 
Sự Sùng Kính bao gồm những việc làm sau đây, trong 5 Thứ Bảy đầu tháng liên tiếp, với ý nguyện đặc biệt cho việc đền tội về 5 sự xúc phạm nghiêm trọng nhất của loài người chống lại Đức Nữ Đồng Trinh:

1. Đi xưng tội (trong vòng 8 ngày trước hoặc sau ngày Thứ Bảy đầu tháng)

2. Rước Thánh Thể 

3. Lần hạt năm chục Kinh Mân Côi

4. "Cùng với Mẹ trong mười lăm phút chiêm ngắm mười lăm mầu nhiệm của chuỗi Mân Côi." Việc này khác với sự lần hạt năm chục Kinh Mân Côi ở trên, và nên thực hiện trong sự hiện diện của Thiên Chúa nơi Nhà Tạm hoặc trước Mặt Nhật với Thánh Thể bên trong. 

Tại sao là 5 ngày Thứ Bảy?

Những tín hữu Kitô giáo đã luôn tôn kính Đức Mẹ Đồng Trinh vào ngày Thứ Bảy bởi vì lòng tin kiên trì của Mẹ trong Chúa Giêsu vào Thứ Bảy Tuần Thánh đầu tiên trước khi Chúa sống lại. 

Năm ngày Thứ Bảy đầu tháng cho sự đền tội được yêu cầu để chuộc lỗi do 5 phương cách mà loài người xúc phạm đến Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria:

1. Công kích về sự Thụ Thai Tinh Khiết của Mẹ Maria

2. Công kích chống lại sự Đồng Trinh Trọn Đời của Mẹ

3. Công kích về danh Mẹ Chí Thánh và từ chối chấp nhận Mẹ là Mẹ của nhân loại

4. Tìm cách công khai cấy vào tim trẻ thơ thái độ thờ ơ, coi thường, và thậm chí thù ghét Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

5. Sỉ nhục Mẹ trực tiếp trên những hình ảnh cực thánh của Mẹ.

Những Lời Hứa Gì Bù Lại Cho Việc Tôn Sùng Này?

Chúa Giêsu Kitô Hài Đồng và Mẹ Chí Thánh của Ngài đã ban những lời hứa rất lớn lao và gần như khó tin này cho những ai thực hiện và quảng bá việc Sùng Kính 5 Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng:

1. Sự trợ giúp của Đức Trinh Nữ Maria lúc lâm tử với những ân sủng cần thiết cho sự cứu rỗi.

2. Sự cứu rỗi
114.864864865135.135135135250