29/04/2022
891
Tháng Hoa về đoàn con dâng lên Mẹ
Muôn tâm tình cùng với triệu đoá hoa
Sắc tươi thắm với lòng thành dâng tiến
Kết thành KINH TOẢ HƯƠNG CẢ THIÊN ĐÀNG.

114.864864865135.135135135250