Tuần 62 - Kinh Thánh 100 Tuần: Nỗi Khốn Cùng Và Lời Biện Hộ Cho Sự Vô Tội
Tuần 62 - Kinh Thánh 100 Tuần: Nỗi Khốn Cùng Và Lời Biện Hộ Cho Sự Vô Tội / 1637 / Giáo Lý
Tuần 62: Nỗi Khốn Cùng Và Lời Biện Hộ Cho Sự Vô Tội 1. Dẫn nhập 2. Nhớ lại ngày xưa 3. Nỗi khốn cùng 4. Lời thề vô tội 5. Thiên Chúa lên tiếng