25/09/2017
1013
Bài 75: (Thứ Tư ngày 3-11-1999)
 
Cuộc Mừng Kỷ Niệm Năm 2000 Là Dịp Để Giảm Nợ Quốc Tế
 
“Hỡi kẻ được Cha Ta chúc phúc, hãy đến mà hưởng vương quốc đã được dành sẵn cho các người từ khi tạo thành thế gian; vì khi Ta đói các người đã cho Ta ăn, khi Ta khát các người đã cho Ta uống... (Mt 25:34-35).
 
Những lời Phúc Âm này giúp chúng ta suy nghĩ về đức ái theo những ý nghĩa cụ thể, ở chỗ, thúc đẩy chúng ta chú ý đến một số hình thức áp dụng thực hành, như được Tông Thư Ngàn Năm Thứ Ba Đang Đến (đoạn 51) gợi ý, những việc áp dụng thực hành đặc biệt theo tinh thần của Cuộc Mừng Kỷ Niệm Long Trọng mà chúng ta đang sửa soạn cử hành đây.
 
Vì lý do này, cần phải ôn lại cuộc mừng kỷ niệm theo ý nghĩa thánh kinh. Sách Lêvi ở đoạn  25 nói đến một số khía cạnh họa lại cho thấy hoàn toàn hơn về vai trò của năm mừng lễ (xem các câu 2-7, 18-22), một năm đất đai được xả hơi không ai trồng cấy (xem các câu 8-12), nhưng cuộc mừng kỷ niệm cũng bao gồm cả hai khoản luật có lợi cho các người dân Yến-Duyên nữa. Khoản luật thứ nhất liên quan đến việc hoàn trả lại đất đai và nhà cửa (xem các câu 13-17, 23-34); và khoản luật thứ hai liên quan đến việc thả tự do cho những nô tì người Yến-Duyên đã phải bán thân làm nô lệ để thanh toán nợ nần mắc với đồng bào của mình (xem các câu 39-55).
 
2- Cuộc mừng kỷ niệm của Kitô giáo, lần đầu tiên được Đức Bônifaciô VIII cử hành năm 1300, có những tính cách riêng của mình, nhưng cũng có cả những yếu tố liên quan đến cuộc mừng kỷ niệm theo ý nghĩa thánh kinh.
 
Đối với quyền sở hữu trên những thứ bất động sản, luật mừng kỷ niệm theo thánh kinh căn cứ vào nguyên tắc là, vì “đất đai là của Chúa” nên phải được làm ích cho toàn thể cộng đồng. Bởi thế, nếu một người dân Yến-Duyên đã bị mất đi phần đất của mình thì năm mừng kỷ niệm là dịp để họ lấy lại phần đất ấy. “Không được bán đất đai có tính cách vĩnh viễn, bởi đất đai là của Ta; vì các người là ngoại kiều và là trú nhân nơi đất của Ta. Trong toàn xứ sở của mình, các ngươi phải để cho người ta chuộc lại đất đai của họ” (Lv 25:23-24).
 
Cuộc mừng kỷ niệm của Kitô giáo qui chiếu một cách hết sức rõ ràng vào những giá trị về xã hội của cuộc mừng kỷ niệm theo ý nghĩa thánh kinh, một cuộc mừng kỷ niệm theo thánh kinh được cuộc mừng kỷ niệm của Kitô giáo dẫn giải và đặt lại vấn đề liên quan đến thời hiện đại, bằng việc suy nghĩ đến những đòi hỏi của công ích, cũng như đến sự kiện về các nguồn lợi của thế giới là để cho mọi người sử dụng. Bởi thế, trong Tông Thư Ngàn Năm Thứ Ba Đang Đến, Tôi đã đề nghị Cuộc Mừng Kỷ Niệm phải được coi như “một thời gian thuận lợi để suy nghĩ về một trong những vấn đề là giảm bớt, nếu không hoàn toàn hủy bỏ, các thứ nợ nần quốc tế đang trầm trọng đe dọa tương lai của nhiều quốc gia” (đoạn 51).
 
3- Trong Thông Điệp về Việc Phát Triển Các Dân Tộc Populorum Progressio, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã đề cập đến nạn nợ nần này, đặc biệt ở nhiều nước yếu kém về kinh tế, một nạn nợ nần cần phải được giải quyết giữa thành phần đóng góp nguồn lợi dồi dào của mình với thành phần hưởng lợi bởi đó mà ra, để thực hiện “một cuộc thẩm định về việc đóng góp cần thiết, chẳng những liên quan đến tính cách quảng đại và nguồn lợi phong phú của các nước viện trợ, mà còn liên quan đến điều kiện thuộc nhu cầu thực sự của các nước được yểm trợ, cũng như điều kiện cần phải thực hiện để sử dụng tài chính được yểm trợ. Nhờ đó, các nước tân tiến sẽ không còn gặp phải nạn cho vay hụt nợ nhiều nữa” (đoạn 54). Trong Thông Điệp Quan Tâm về Vấn Đề Xã Hội Sollicitudo Rei Socialis, Tôi đã đề cập đến trường hợp những hoàn cảnh đổi thay nơi cả các nước vay nợ cũng như nơi thị trường tài chính quốc tế chẳng may đã làm cho chính vấn đề tài chính trở thành một “guồng máy phản sản x
114.864864865135.135135135250