04/06/2019
992
HỎI VÀ SỐNG PHỤNG VỤ THÁNH THỂ
dành cho các lễ sinh (giúp lễ)

 
CHƯƠNG MỘT: PHỤC VỤ TRONG HỘI THÁNH
 
I. HỘI THÁNH LÀ MỘT CỘNG ĐOÀN
 
1. Hội Thánh là gì?
Hội Thánh là cộng đoàn Dân Chúa mà Đức Giêsu đã qui tụ và dẫn dắt dưới sự soi sáng và thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, để tiến về Quê Trời.
 
2. Giáo phận là gì?
Giáo phận là một phần Dân Chúa được giao phó cho một Giám mục săn sóc, cùng với sự cộng tác của Linh mục đoàn, để nhờ Phúc Âm và Thánh Thể, cộng đoàn ấy lập thành Giáo Hội địa phương.
 
3. Giáo phận còn được gọi là gì?
Giáo phận còn được gọi là “Giáo Hội địa phương”.
 
4. Giáo xứ là gì?
Giáo xứ là một cộng đoàn tín hữu được thiết lập cách bền vững ở trong Giáo Hội địa phương, mà việc săn sóc mục vụ được ủy thác cho cha quản xứ làm chủ chăn riêng, dưới quyền của Giám mục Giáo phận (GL 515).
 
II. CỘNG ĐOÀN KITÔ HỮU LÀ CỘNG ĐOÀN DÂN THÁNH ĐƯỢC QUY TỤ CÓ PHẨM TRẬT
 
5. Cộng đoàn Kitô hữu là gì?
Cộng đoàn Kitô hữu là một cộng đoàn dân thánh, được quy tụ có phẩm trật dưới quyền Đức Giám mục (QCTQ/SLR 91).
 
6. Nhìn vào đâu để nói lên cộng đoàn Kitô hữu là một cộng đoàn có phẩm trật?
Nhìn vào buổi cử hành thánh lễ để thấy cộng đoàn Kitô hữu là một cộng đoàn có phẩm trật: trong buổi cử hành thánh lễ, thừa tác viên cũng như tín hữu giáo dân, không ai là khán giả câm lặng nhưng mỗi người đều tham gia tích cực vào buổi cử hành và thực hiện phận vụ của mình theo qui tắc phụng vụ.
 
7. Chủ tế là ai?
Chủ tế là người trong Hội Thánh có chức thánh để dâng hy lễ nhân danh Đức Kitô, để chủ tọa cộng đoàn tín hữu được quy tụ (QCTQ/SLR 93); ngài thay mặt Đức Kitô là Đầu mà hành động (LM 2).
 
8. Phó tế là ai?
Phó tế là người có chức thánh để phục vụ: thầy công bố Tin Mừng, đôi khi diễn giảng Lời Chúa, xướng các ý nguyện trong lời nguyện cho mọi người, giúp chủ tế khi chuẩn bị bàn thờ và khi cử hành hy tế, cho các tín hữu rước lễ, nhất là dưới hình rượu (QCTQ/SLR 94).
 
9. Người giúp lễ là ai?
Là người phục vụ bàn thờ, giúp chủ tế và thầy phó tế (QCTQ/SLR 98). Khi sốt sắng tham dự và thi hành phận sự mình, thì người giúp lễ góp phần tạo nên bầu khí tôn nghiêm, giúp cho cộng đoàn cầu nguyện để tôn vinh Thiên Chúa.
 
10. Người đọc sách làm gì?
Người đọc sách có sứ mạng cao cả là công bố Lời Chúa: Bài đọc I, Thánh vịnh đáp ca, Bài đọc II.
 
11. Người dẫn lễ là ai?
Là người giải thích và hướng dẫn, giúp giáo dân tham dự thánh lễ cách ý thức hơn. Vì vậy, lời hướng dẫn này phải được sửa soạn trước, vắn tắt và rõ ràng (QCTQ/SLR 105 b).
 
12. Ca viên và ca đoàn giữ vai trò nào trong phụng vụ?
Ca viên và ca đoàn giữ vai trò quan trọng để việc cử hành phụng vụ được tốt đẹp. Bằng lời ca tiếng hát, họ tạo nên tâm tình sốt sắng và nâng đỡ cộng đoàn đang cầu nguyện.
 
13. Cộng đoàn tham dự phụng vụ là những ai?
Là các tín hữu hợp thành dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, hoàng tộc chuyên lo tế tự, để tạ ơn Thiên Chúa (QCTQ/SLR 95).
 
14. Vai trò của các nhạc công là gì?
Họ đóng vai trò quan trọng, vì âm nhạc là nền để cộng đoàn phụng vụ tựa vào đó mà ca hát tôn vinh Chúa.
 
15. Người giữ phòng thánh là ai?
Là người sắp đặt cẩn thận các đồ dùng cần thiết trong vi
114.864864865135.135135135250