06/05/2020
193
Kinh Thánh 100 tuần do Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm giảng dạy.

Tuần 01: Các Nguồn Văn, Sách Sáng Thế Chương 1, 2
 
Nội dung Tuần 1:
1. Tổng quát
2. Các nguồn văn của ngũ thư
3. Thiên chúa sang tạo
4. Con người là hình anh thiên chúa
5. Thiên chúa tạo dựng muôn vật

Khi nghe Kinh Thánh 100 tuần, rất cần cuốn Kinh Thánh gồm cả Cựu và Tân Ước để học, đối chiếu và áp dụng vào cuộc sống. Nhúng từ youtube: Thánh Ca Tuyển Chọn.

114.864864865135.135135135250