15/05/2020
152
Kinh Thánh 100 tuần do Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm giảng dạy.

Tuần 4: Lịch Sử Các Tổ Phụ, Ý Nghĩa Của Tôn Giáo

Nội dung Tuần 4:

1. Tổng quát
2. Lịch sử các tổ phụ
3. Ý nghĩa tôn giáo
4. Bài học về niềm tin

 
Nhúng từ youtube: Thánh Ca Tuyển Chọn.

114.864864865135.135135135250