18/05/2020
157
Kinh Thánh 100 tuần do Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm giảng dạy.

Tuần 5: Chuyện Cain Và Vợ, Sự Ác, Cha Con Ông Lot

Nội dung Tuần 5:

1. Dẫn nhập
2. Lễ vật của Cain
3. Vợ của Cain
4. Sự ác từ đâu
5. Cha con ông Lot
6. Giải thích
7. Giáo hội và Hội Thánh
 
Nhúng từ youtube: Thánh Ca Tuyển Chọn.

114.864864865135.135135135250