21/05/2020
183
Kinh Thánh 100 tuần do Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm giảng dạy.

Tuần 6: Chúa Tuyển Chọn Và Hành Trình Của Gia-cóp

Nội dung Tuần 6:

1. Giải đáp
2. Tổng quát
3. Gia cóp được tuyển chọn
4. Hành trình

 
Nhúng từ youtube: Thánh Ca Tuyển Chọn.

114.864864865135.135135135250