24/05/2020
389
Kinh Thánh 100 tuần do Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm giảng dạy.

Tuần 7: Chúa Xét Xử Công Minh, Rút Điều Lành Từ Sự Dữ

Nội dung Tuần 7:

1. Dẫn nhập
2. Thiên chúa rút điều lành từ sự dữ
3. Thiên chúa là đấng xét

 
Nhúng từ youtube: Thánh Ca Tuyển Chọn.

114.864864865135.135135135250