15/08/2023
1602
Tuần 27: Lời Chúa Nói Và Sự Sám Hối Của Đavít
1. Đavít Mẫu gương cho Đời sống đức tin
2. Lời Chúa nói với Đavít
3. Sự sám hối của Đavit
 
114.864864865135.135135135250