24/08/2023
1562
Tuần 30: Giải Đáp Về Thời Gian Xây Dựng Đền Thờ Giêrusalem
1. Giải đáp về Thời gian xây dựng Đền thờ Giêrusalem
2. Ơn gọi của Ngôn sứ Elia
3. Quyền năng của lời Thiên Chúa
4. Trung tín với lời Chúa
 
114.864864865135.135135135250