30/08/2023
1562
Tuần 32: Mối Nguy Hiểm Khi Có Quyền Lực
1. Hội nghị hiệp nhất
2. Sức mạnh của Dân Chúa
3. Mối nguy hiểm của Quyền lực
4. Chức năng Ngôn sứ của Mọi người
 

 
114.864864865135.135135135250