06/09/2023
1579
Tuần 34: Thiên Chúa Đứng Về Phía Người Nghèo
1. Dẫn nhập
2. Ơn gọi ngôn sứ
3. Thiên Chúa đứng về phía người nghèo
4. Nền phụng sự đích thực
5. Lời nhắn nhủ
6. Ngài vẫn bên con
 

 
114.864864865135.135135135250