12/09/2023
1719
 Tuần 36: Bài Học Cho Dân Chúa, Sa Mạc Trong Đời Sống Đức Tin
1. Dẫn nhập
2. Bối cảnh lịch sử các triều đại
3. Sức của dân Chúa
4. Bài học cho dân Chúa
5. Thiên Chúa là tình yêu
6. Lời mời gọi
7. Sa mạc trong ngôn ngữ của Hose
8. Sa mạc trong đời sống đức tin
 

 
114.864864865135.135135135250