18/09/2023
1513
Tuần 38: Isaia Lên Trời Thị Kiến Thiên Chúa
1. Dẫn nhập
2. Ơn gọi của ngôn sứ Isaia
3. Đấng Thánh của Israe
4. Sự đáp ứng của Isaia
5. Nay con xin đến
6. Lời tiên tri về Emmanuel
7. Bài ca vườn nho
 

 
114.864864865135.135135135250