27/09/2023
1654
Tuần 41: Người Nghèo Ăn Cắp Có Tội Không?
1. Tổng quát
2. Cuộc chứng thăm
3. Người Kitô hữu
4. Con tin Giêsu
5. Ý nghĩa bữa tiệc Cánh Chung
6. Tiệc Cánh Chung trong Tân Ước
 

 
 
114.864864865135.135135135250