30/09/2023
1608
Tuần 42: Mikha – Ngôn Sứ Của Người Nghèo
1. Bối cảnh lịch sử
2. Con người của
3. Sứ điệp sách Mikha 4. Chúa là Mục tử
 

 
114.864864865135.135135135250