09/11/2023
1605
Tuần 55: Ăn Chay Như Thế Nào Cho Đúng?
1. Cuộc Xuất Hành
2. Ga 8-1-11 Nhìn vào bên trong
3. Ý nghĩa của chay tịnh
4. Đức Kitô

 
114.864864865135.135135135250