18/11/2023
1547
Tuần 58: Bất Công & Sự Lạm Dụng Quyền Lực
1. Dẫn nhập
2. Các tiên tri
3. Chiêm ngẫm Chúa Giêsu
4. Các tiên tri tố cáo
5. Chúa Giêsu lên án các bất công
6. Các tiên tri tố cáo sự lạm dụng quyền lực
7. Chúa Giêsu & quyền lực xã hội
 
114.864864865135.135135135250