05/12/2023
1951

Tuần 61: Satan Đánh Đố Với Thiên Chúa
1. Dẫn nhập sách Gióp
2. Tổng quát sách Gióp
3. Phần mở đầu cảnh (1,2,3,4,5) 

114.864864865135.135135135250