08/12/2023
1924

Tuần 62: Nỗi Khốn Cùng Và Lời Biện Hộ Cho Sự Vô Tội

1. Dẫn nhập
2. Nhớ lại ngày xưa
3. Nỗi khốn cùng
4. Lời thề vô tội
5. Thiên Chúa lên tiếng

 
114.864864865135.135135135250