03/02/2024
1681

Tuần 81: Tội Tà Dâm Và Loạn Luân - Kiện Nhau Ở Toà Đời
1. Bối cảnh
2. Sự chia rẽ
3. Thần học về Thập Giá
4. Tội Tà dâm và Loạn luân
5. Kiện nhau ở Tòa Đời

114.864864865135.135135135250