09/02/2024
1661

Tuần 83: Bữa Tối Của Chúa – Ơn Nói Tiếng Lạ
1. Bữa Tối của Chúa
2. Đặc sủng Cộng đoàn
3. Bài ca đức mến

114.864864865135.135135135250