12/02/2024
1776

Tuần 84: Người Do Thái Chịu Trách Nhiệm Về Cái Chết Chúa Giêsu?
1. Khổ hình thập giá
2. Chúa Giêsu chịu khổ hình
3. Thánh Giá và đời sống Kitô giáo

114.864864865135.135135135250