01/06/2015
3147
* Quý vị có thể tự quy tụ một số người (5, 10, 15 hoặc 20 người, hoặc nhiều người hơn) để thành lập một Nhóm Mân Côi. Những người này có thể là anh em trong một nhà, anh em trong họ hàng; những người ở cùng khu phố, cùng một xóm, cùng một hội đoàn, cùng làm việc với nhau, cùng học tập với nhau...

* Người nào quy tụ một số người thành một Nhóm Mân Côi thì người ấy sẽ trở thành điều phối viên. Điều phối viên sẽ mời những người muốn tham gia Nhóm Mân Côi họp mặt lại với nhau để bầu ra một người làm nhóm trưởng.

* Nếu điều kiện không họp mặt được, do khoảng cách địa lý hay vì lý do nào khác, thì điều phối viên được coi như là nhóm trưởng. Điều phối viên sẽ điều động việc lần hạt Mân Côi trong Nhóm do mình thành lập.

* Nhóm trưởng sẽ lập danh sách theo mẫu sau đây:

Danh sách Nhóm Mân Côi

Số thứ tự Tên thánh Họ và tên gọi
1    
2    
3 114.864864865135.135135135250