30/09/2015
5518
Đây là cờ Hội Mân Côi được áp dụng trên toàn quốc. Các Hội Mân Côi dùng cờ này khi đi rước. Kích cỡ của cờ (0,8m x 1,4m). Mặt trước có hàng chữ: Hội Mân Côi, mặt sau có hàng chữ: Nữ Vương Mân Côi. 
 

Mặt trước

 

Mặt sau
  


 ***
 Mặt trước (làm mẫu) 
 
 Cờ mặt sau để làm mẫu.
 
Các giáo xứ chỉ cần thay tên giáo xứ mình vào hàng chữ MẸ THIÊN CHÚA là được.
114.864864865135.135135135250