06/08/2015
2860
Kinh Mân Côi Sống

Năm Sự Sáng
 

Mầu nhiệm thứ nhất: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.


Năm Sự Sáng - Ngắm Tắt

114.864864865135.135135135250