01/08/2015
1551
Kinh Mân Côi Sống

Năm Sự Vui

Mầu nhiệm thứ nhất: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.


Năm Sự Vui - Ngắm Tắt

114.864864865135.135135135250