07/08/2015
3278
Kinh Mân Côi Sống

Năm Sự Sáng
 

Mầu nhiệm thứ hai: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.
Năm Sự Sáng - Ngắm Tắt

114.864864865135.135135135250