02/08/2015
2791
Kinh Mân Côi Sống

Năm Sự Vui

Mầu nhiệm thứ hai: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.


Năm Sự Vui - Ngắm Tắt

114.864864865135.135135135250