18/08/2015
3460
Kinh Mân Côi Sống

Năm Sự Mừng
 

Mầu nhiệm thứ ba: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.


Năm Sự Mừng - Ngắm Tắt

114.864864865135.135135135250