08/08/2015
3176
Kinh Mân Côi Sống

Năm Sự Sáng
 

Mầu nhiệm thứ ba: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.


Năm Sự Sáng - Ngắm Tắt

114.864864865135.135135135250