13/08/2015
3027
Kinh Mân Côi Sống

Năm Sự Thương
 

Mầu nhiệm thứ ba: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.


Năm Sự Thương - Ngắm Tắt

114.864864865135.135135135250