03/08/2015
2636
Kinh Mân Côi Sống

Năm Sự Vui

Mầu nhiệm thứ ba: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.
 
Năm Sự Vui - Ngắm Tắt

114.864864865135.135135135250