19/08/2015
4604
Kinh Mân Côi Sống

Năm Sự Mừng
 

Mầu nhiệm thứ bốn: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.
Năm Sự Mừng - Ngắm Tắt

114.864864865135.135135135250