09/08/2015
3951
Kinh Mân Côi Sống

Năm Sự Sáng
 

Mầu nhiệm thứ bốn: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa.
Năm Sự Sáng - Ngắm Tắt

114.864864865135.135135135250