04/08/2015
3264
Kinh Mân Côi Sống

Năm Sự Vui

Mầu nhiệm thứ bốn: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

Năm Sự Vui - Ngắm Tắt

114.864864865135.135135135250