10/08/2015
6156
Kinh Mân Côi Sống

Năm Sự Sáng

Mầu nhiệm thứ năm: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hợp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

Năm Sự Sáng - Ngắm Tắt

114.864864865135.135135135250